Phát huy vai trò đội ngũ thức thức Việt Nam

Rate this post

(HNM) – Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được xác định, đội ngũ định thức, đóng vai trò là trung tâm, nhân sự phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra hiện nay là phải tập hợp, phát huy vai trò đội ngũ trí thức đáp ứng nhu cầu phát triển và xu thế thời đại.

Nghiên cứu tại phòng thí nghiệm của Trung tâm Nano và năng lượng, Trường Đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội).

Hạn chế chính sách, bất kỳ quyền truy cập

Nhận thức tầm quan trọng và vai trò của đội ngũ định thức đối với phát triển kinh tế – xã hội, Đảng và Nhà nước có nhiều chủ trương, chính sách tạo môi trường ngày càng tốt hơn để khuyến khích đội ngũ phát triển Trí thức, trong đó phải kể đến Nghị quyết số 27-NQ / TÍN HIỆU X về “Xây dựng đội ngũ định thức trong thời kỳ hỗ trợ mạnh mẽ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, ban hành ngày 6-8-2008 .

Sau gần 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ / T, đội ngũ định thức nước ta có sự phát triển cả về số lượng và chất lượng, có nhiều người đóng góp vào quá trình công nghệ hóa, hiện đại hóa, như : Tư vấn đường lối, chính sách phát triển; số lượng phát minh sáng chế, khoa học công trình, nghệ thuật được ghi nhận cả ở mặt phân tích và ứng dụng vào thực tiễn đời sống, góp phần quan trọng vào kết quả tăng trưởng và phát triển của Việt Nam.

Tuy nhiên, xây dựng và phát triển ngũ vị trí ở Việt Nam giai đoạn vừa qua vẫn để lộ nhiều điểm hạn chế; đóng góp vào nước phát triển chưa như kỳ vọng. Hiện nước ta vẫn còn thiếu chuyên gia đầu ngành, thiếu nhà khoa học thực sự tâm huyết với nghề; cơ chế ưu đãi, thu hút người tài còn dàn trải, chưa đúng trọng tâm, trọng tâm…

Theo Chủ tịch Hội Tự động hóa Việt Nam Nguyễn Quân, bên cạnh một số kết quả quan trọng đạt được, nhiều nội dung của Nghị quyết số 27-NQ / TÚI không thực hiện được hoặc thực hiện ở mức thấp, thiếu đồng bộ, ít phá vỡ. The lãnh đạo thức, chỉ đạo đối với thức chậm thức đội ngũ mới, chưa kịp phát triển. Đội ngũ trí thức sáng tạo, chuyên gia đầu ngành thiếu nghiêm trọng, đội ngũ kế cận thất bại. Cơ quan quản lý chính và trạng thái trì hoãn, hình thức, hiệu quả hoạt động thấp trong các công việc thiết lập, nghiên cứu sinh học đơn, chậm định thức hội nghị được phục hồi.

“Ưu tiên chính sách đối với nhà khoa học đầu ngành, nhà khoa học chủ trì nhiệm vụ cấp quốc gia, nhà khoa học trẻ tài năng; work for owner results for the source root the bank book for house khoa học để có thể thương mại hóa, góp vốn vào doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn; chính sách lương cho khoa học và công nghệ trí thức, văn hóa định thức, nghệ thuật còn bất cập và không tương xứng trong hệ thống chức năng… ”, ông Nguyễn Quân cho biết.

The gioi hạn chế do nhiều nhân: Môi trường làm việc chưa thực sự hấp dẫn đối với người tài; cơ chế, chính sách và thủ tục tài chính, thu nhập đối với phù hợp ngũ vị trí đội; sự quan tâm của các cấp, ngành đối với định thức đội ngũ chưa đủ lớn, đủ tâm huyết; thiếu sự phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương, nên chính sách phát triển ngũ vị trí chưa đạt kết quả như mong muốn …

Quang cảnh Hội thảo góp ý vào dự án Chiến lược quốc gia phát triển ngũ vị trí đến năm 2030 do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức, tháng 9-2022.

Khơi nguồn thông tin

Trước thực hiện phát triển đội ngũ vị trí và yêu cầu trong tiền cảnh mới, thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao, Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì xây dựng dự thảo Chiến lược quốc gia phát triển đội ngũ định thức đến năm 2030.

Dự thảo chiến lược đưa ra 5 điểm chỉ đạo mang tính xuyên suốt, định hướng cho sự phát triển của đội ngũ trí thức Việt Nam trong giai đoạn tới; 2 General title and 3 tool only group. Chiến lược cũng đề ra 6 nhiệm vụ nhóm, giải pháp áp dụng chung cho tất cả các thức nhóm và 8 nhiệm vụ nhóm, giải pháp áp dụng riêng cho một số định dạng nhóm đặc biệt để định hướng cho đội ngũ phát triển thức, bảo đảm về số lượng và chất lượng, trả lời yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội.

Theo Tiến sĩ khoa học Nghiêm Vũ Khải, Nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, có 3 yếu tố chính để khuyến khích, thu hút nhân lực khoa học và công nghệ, đó là ưu đãi về thu nhập, môi trường hoạt động động sáng tạo và sự tôn vinh. Ở nước ta, cả 3 phần tử này đều có rất nhiều bất cập.

“Người làm khoa học chủ yếu hưởng lương hành chính, thường là rất thấp, không có thu nhập từ kết quả của hoạt động khoa học và công nghệ. Điều kiện, môi trường và văn bản hóa học làm mới sáng tạo không khuyến khích. Với nhiều lý do, nhà khoa học không được tôn trọng, phai dần dần dần dần dần dần dần dần dần dần dần dần theo các cơn bão hiến. Do đó, dự thảo chiến lược cần phải xác định rõ điểm quan trọng về đầu tư cho phát triển đội ngũ định thức là phải tập trung đầu tư để phát triển khoa học và công nghệ và thay đổi mới sáng tạo, trong đó có đầu tư cải tiến Cannot Mode, Hạ tầng cơ sở, Ứng dụng nghiên cứu. Từ đó, nhà khoa học mới có nghiên cứu sinh, thành tựu và sự tôn vinh, cũng như tăng thu nhập để yên tâm lao động sáng tạo ”, Tiến sĩ khoa học Nghiêm Vũ Khải nhấn mạnh.

Show at, dự thảo chiến lược đang trong giai đoạn xin ý kiến ​​các bộ, ngành … để hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Hy vọng chiến lược được ban hành sẽ đề ra nhiều giải pháp, nhằm mục đích phục vụ các giới hạn chế độ phát triển và phát huy sức mạnh của đội ngũ trí thức Việt Nam trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần thực hiện thành công Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2021-2030.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *