Nhiều ý kiến ​​đóng góp cho dự thảo Chiến lược quốc gia phát triển đội ngũ trí thức đến năm 2030

Rate this post

(HNMO) – Ngày 14-9, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) tổ chức hội thảo góp ý vào Dự thảo Chiến lược quốc gia về phát triển đội ngũ định thức giai đoạn 2021-2030.

Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam Phan Xuân Dũng phát biểu khai mạc.

Trọng diễn văn khai mạc, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam Phan Xuân Dũng nêu rõ, đóng góp ý kiến ​​đối với dự thảo “Chiến lược quốc gia phát triển đội ngũ định thức đến năm 2030” là nhiệm vụ dịch vụ quan trọng của đội ngũ trí thức góp phần thực hiện Kết luận 52 / KL-TÝ ngày 30-5-2019 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết trung ương 7 (khóa X) về xây dựng đội ngũ định thức trong thời gian thúc đẩy mạnh mẽ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Được kỳ vọng sẽ xuất ra nhiều điểm, mục tiêu và nhiệm vụ giải quyết nhằm tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, phát huy sức mạnh của đội ngũ vị trí trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần thực hiện thành công chiến lược phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2021-2030, Dự thảo Chiến lược thiết lập 5 quan điểm chỉ đạo tính xuyên suốt, định hướng cho sự phát triển của đội ngũ trí thức Việt Nam trong giai đoạn đoạn to; 2 mục tiêu tổng quát và 3 cụ thể nhóm chỉ có thể về phát triển đội ngũ trí thức, về việc đóng góp của đội ngũ trí thức và về đầu tư để phát triển đội ngũ trí thức.

Chiến lược cũng đề ra 6 nhiệm vụ nhóm, giải pháp chung áp dụng cho tất cả các vị trí nhóm và 8 nhiệm vụ nhóm, giải pháp áp dụng riêng cho một số đặc thù vị trí nhóm.

Nhận xét về Dự thảo Chiến lược, PGS.TS Phạm Bích San (Viện Thông tin kinh tế và phát triển) cho rằng, đề án được xây dựng công phu, các mục tiêu được đặt rõ ràng và giải pháp theo cách tiếp theo cận phù hợp và xác thực. Tuy nhiên, luận cứ khoa học trong Dự thảo Chiến lược không thật sự chắc chắn. Về phương pháp luận, sẽ tốt hơn nếu Dự thảo có trình bày cụ thể hơn về những phương pháp đã được sử dụng: Sự hợp lý khi sử dụng những phương pháp đó và độ tin cậy của thông tin thu được khi sử dụng the method that …

Quang cảnh hội thảo.

TS Phạm Văn Tân, Nguyên Phó Chủ tịch Liên hiệp hội Việt Nam, cho rằng công việc phân loại các vị trí nhóm trong Dự án còn nhiều chỗ không nhất định. Có nêu tên 8 group, có chỗ nhắc lại chỉ có 7 group. Ban soạn thảo (Bộ Khoa học và Công nghệ) cần quan tâm Nghiên cứu phương pháp phân tích vị trí theo 3 khu vực: Trí thức trong khu vực Nhà nước, định thức trong khu vực thị trường (trong doanh nghiệp và các đơn vị sự nghiệp) và thức thức trong khu vực xã hội dân sự (thức thức trong các tổ chức xã hội, nghề nghiệp và bên ngoài xã hội). This guide type, when built-in the basic policy will have many profit and any access about the cross and Unknown.

Về chính sách đối với thức thức, TS Phạm Văn Tân cho rằng, mới chính sách chỉ các tập trung tâm nhiều tới đội ngũ trí thức trong khu vực Nhà nước. Trí thức trong khu vực doanh nghiệp, nhất là khu vực doanh nghiệp bên ngoài Nhà nước và vị trí trong các tổ chức xã hội chưa được quan tâm đúng mức.

Kết luận hội thảo, đồng chí Phan Xuân Dũng hoan nghênh các nhà khoa học, các chuyên gia đóng góp ý kiến, khách hàng góp ý giúp các cơ quan chức năng tiếp thu, chỉnh sửa và hoàn thiện dự thảo chiến lược.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *