Bộ xây dựng đề xuất bỏ quy định sau 5 năm mới được bán nhà ở xã hội

Rate this post

Bộ Build đang lấy ý kiến ​​rộng rãi của nhân dân đối với dự án Nhà Luật ở (bản sửa đổi). Theo Bộ Xây dựng, quá trình thực thi quy định của Luật Nhà ở năm 2014 còn một số tồn tại, hạn chế.

Cụ thể, liên quan đến nhà ở xã hội (NƠXH), Bộ xây dựng cho biết, quy định cứng phải để lại tỷ lệ tối thiểu 20% diện tích nhà ở xã hội để cho thuê trong các dự án nhà ở xã hội và chủ đầu tư chỉ được bán sau 5 năm được đưa vào sử dụng dẫn đến nhà nước trạng thái ở xã hội để cho thuê để không, lãng phí trong khi chủ đầu tư không được bán dẫn đến không thu hồi vốn.

Ngoài ra, Luật Nhà ở hiện hành cũng không có quy định cụ thể về cách tính giá bán lại nhà ở xã hội sau một thời gian mua, thuê mua.

Do đó, tại dự án Luật Nhà ở (bản sửa đổi), Bộ Xây dựng đề xuất bổ sung quy định về nguyên tắc bán, cho thuê, cho thuê mua, cho thuê nhà ở xã hội theo 2 phương án.

Trong đó, phương án 1: Cơ bản giữ nguyên quy định của Luật hiện hành nhưng có sửa đổi quy định bên mua, bên thuê mua nhà ở xã hội được bán lại nhà ở đây sau 5 năm nhưng chỉ được bán lại cho các đối tác object is buy home at xã hội theo quy định; đồng thời bên bán không phải nộp tiền sử dụng đất và thuế thu nhập cá nhân.

Phương án 2: Bãi bỏ quy định thời hạn được bán lại nhà ở, nhưng bên mua, bên thuê mua lại nhà ở xã hội chỉ được bán lại nhà ở các đối tượng được mua lại nhà ở xã hội theo quy định; đồng thời bên bán không phải nộp tiền sử dụng đất và thuế thu nhập cá nhân.

Ngoài ra, Bộ xây dựng cũng đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về việc xác định giá thuê, giá thuê mua, giá bán nhà ở xã hội không phải do Nhà nước đầu tư xây dựng có tính toán đến các chi phí hợp lý, hợp lệ của doanh nghiệp như: chi phí tổ chức bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí hợp lý khác.

Cùng với đó, Bộ xây dựng đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định liên quan đến thẩm định giá bán, giá cho thuê, giá cho thuê mua nhà ở xã hội theo 02 phương án.

Phương án 1: Chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội xác định giá bán, cho thuê, cho thuê mua bảo đảm nguyên tắc theo quy định của Luật này và UBND cấp tỉnh thẩm định tại thời điểm nhà ở đủ điều kiện bán, cho thuê, cho thuê mua theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản.

Phương án 2: Giá bán, giá cho thuê, giá cho thuê mua nhà ở xã hội do chủ đầu tư dự án xác định trên cơ sở bảo đảm theo quy định của Luật này. Sau khi quyết toán và kiểm tra nếu định mức thì phải hoàn trả cho người mua, thuê mua theo quy định của phủ Chính.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *