Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch “gặp khó khăn” khi xử lý sau thanh tra Hãng phim truyện Việt Nam

Rate this post

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Tạm ngừng tổ chức lễ hội trong trường hợp cần thiết
Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch “gặp khó khăn” khi xử lý sau thanh tra Hãng phim truyện Việt Nam
Nhiều năm trôi qua, công việc thực hiện xử lý sau thanh tra tại Hãng phim truyện Việt Nam vẫn … bỏ ngỏ. Ảnh: Giang Thân

Về các nội dung phản hồi liên quan đến quá trình cổ phần hóa Hãng phim truyện Việt Nam: Đánh giá về trình tự, thủ tục của quá trình hoạt động cổ phần cũng như trách nhiệm của cá nhân đơn vị có liên quan has been Thanh tra Chính phủ rà soát, kiểm tra và có Kết luận thanh tra số 447 / KL- TTCP ngày 30/3/2018, Kết luận thanh tra số 1412 / KL-TTCP ngày 23/8/2018 và Kết luận thanh tra tra số 1589 / TB-TTCP ngày 19/9/2018.

Liên quan đến quá trình triển khai thực hiện kết luận thanh tra và ý kiến ​​chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ về việc xử lý sau thanh tra công việc cổ phần hóa Phim truyện Việt Nam tại Thông báo số 116, Thông tin báo số 277, Thông báo số 123 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai thực hiện các thủ tục quy định về việc thu hồi số cổ phần đã bán và hoàn trả tiền cho nhà đầu tư chiến lược.

Ngày 18/7/2019, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có buổi gặp gỡ trao đổi với bộ quản lý đại diện, công nhân viên của Hãng phim truyện Việt Nam. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện đã gặp một số khó khăn, vướng mắc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ động phối hợp, lấy ý kiến ​​của Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài chính để đảm bảo công việc các vấn đề thực hiện đúng theo nội dung kết luận thanh tra và các điều hành quy định.

Cùng đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng có báo cáo Thủ tướng Chính phủ để xin ý kiến ​​triển khai công việc.

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực tại Thông báo số 136, ngày 13/9/2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Văn bản số 3320 gửi Thủ tướng Chính phủ báo cáo quá trình triển khai hiện kết luận thanh tra và đề xuất, kiến ​​nghị thực hiện điểm xử lý sau thanh tra công việc cổ phần hóa Phim truyện Việt Nam.

Để thực hiện việc xử lý tổng thể điểm thu hồi số cổ phần đã bán cho nhà đầu tư chiến lược, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục phân phối, xin ý kiến ​​của Thanh tra Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính về kế hoạch nhận lại cổ phần và hoàn trả tiền cho Tổng công ty Vận tải thủy – CTCP (VIVASO)

Trên ý kiến ​​của các bộ, ngành, qua nhiều lần làm việc với nhà đầu tư chiến lược và thực thi hiện nay, quá trình triển khai thực hiện một số khó khăn, vướng mắc.

Cụ thể, về pháp lý, Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính cho rằng không đủ cơ sở pháp lý để thu hồi số cổ phần đã bán và hoàn trả tiền cho VIVASO để phát sinh năng khiếu, tranh chấp với nhà đầu tư.

Về nguồn tiền để hoàn trả phần cổ phiếu phải thực hiện theo quy định tại Nghị định số 148/2021 / NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ về quản lý, sử dụng nguồn thu từ chuyển đổi chủ sở hữu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp lập, nguồn thu từ chuyển nhượng vốn Nhà nước và chênh lệch vốn chủ sở hữu lớn hơn vốn điều lệ tại doanh nghiệp (có hiệu lực từ ngày 01/4/2022).

Cho đến nay, mặc dù Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có nhiều buổi học và gửi nhiều văn bản đến nhà đầu tư chiến lược nhưng việc triển khai thu hồi số cổ phần đã bán cho nhà đầu tư chiến lược. thực hiện được do nhà đầu tư chiến lược không hợp tác trong quá trình triển khai thực hiện.

Về tài chính tình hình, theo Báo cáo ngày 01/6/2022 của người đại diện phần vốn Nhà nước tại VIVASO, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh gần như không hoạt động, lỗ liên kết từ khi chính thức chuyển sang hoạt động theo cổ phần mô hình.

Show this, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Công văn gửi Thanh tra Chính phủ để xin ý kiến ​​chỉ đạo giải quyết các khó khăn, nêu vấn đề theo các quy định. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo người đại diện phần vốn nhà nước tại VIVASO rà soát kiểm soát tài chính, đánh giá tổng hợp lợi ích của Nhà nước và phương án cố định, phát triển Hãng phim truyện Việt Nam theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ phối hợp với các bộ, ngành có liên quan để tham khảo, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, giải quyết theo các quy định đảm bảo quyền lợi. người lao động tại Hãng Phim truyện Việt Nam.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo người đại diện phần vốn Nhà nước tại VIVASO phối hợp thực hiện các công việc liên quan đến việc thu hồi các cơ sở kinh doanh đất tại số 4 Thụy Khuê, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội theo Công văn số 2687 / UBND-ĐT ngày 19/8/2G21 của UBND TP Hà Nội và tại số 06 đường Thái Văn Lung, phường Bến Nghé, quận 1, TP Hồ Chí Minh theo Công văn số 995 / UBND- KT ngày 4/4/2G22 của UBND TP Hồ Chí Minh.

Trước đó, tại kết thúc thanh tra của Thanh tra Chính phủ chỉ rõ các sai phạm tại Hãng phim truyện Việt Nam trong các công việc hợp đồng cho thuê nhà, đất tại số 4 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội; góp vốn liên doanh hay cổ phần hóa doanh nghiệp…

Kết luận số 447 / KL- TTCP ngày 30/3/2018, Kết luận thanh tra số 1412 / KL-TTCP ngày 23/8/2018 và Kết luận thanh tra số 1589 / TB-TTCP ngày 19/9/2018 về công ty cổ phần hóa Hãng phim truyện Việt Nam đã nhận được sự chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ và yêu cầu các đơn vị thu hồi các nhà đất tại số 4 Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội ; số 6 Thái Văn Lung, phường Bến Nghé, quận 1, TP Hồ Chí Minh. Đồng thời thực hiện khởi động chương trình, thủ tục và thu hồi số cổ phần đã bán, hoàn trả tiền cho nhà đầu tư…

Tuy nhiên, đã trôi qua nhiều thời gian, các đạo chỉ này vẫn chưa thực hiện được. Một trong những lý do mà Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa ra là “do nhà đầu tư chiến lược không hợp tác trong quá trình triển khai thực hiện”.

Không thực hiện được kết luận thanh tra có thể được truy cứu trách nhiệm hình sự

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 41, Luật Thanh tra và Điều 53, Nghị định số 86/2011 / NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Luật Thanh tra, thanh tra đối tượng có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm của mình được ghi trong kết quả thanh tra, quyết định việc xử lý thanh tra:

a) Trong phạm vi thẩm định quyền xử lý kịp thời các phạm vi về kinh tế, cá nhân, cơ quan, đơn vị có hành vi vi phạm pháp luật; áp dụng các biện pháp khắc phục sự cố, yếu kém trong quản lý tác giả, sửa đổi các phù hợp quy định.

b) Yêu cầu cơ quan, đơn vị cấp dưới thuộc quyền quản lý quyền quản lý hoặc kiến ​​nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các phạm vi về kinh tế, cá nhân, cơ quan, đơn vị có quyền điều hành vi phạm pháp luật; áp dụng biện pháp khắc phục sự cố, yếu kém trong quản lý tác nghiệp, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật.

Thanh tra đối tượng có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện kết quả thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra với cơ quan thanh tra Nhà nước, cơ quan Nhà nước có kết quả thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực thi công việc đó.

Trường hợp thanh tra đối tượng không thực hiện được, thực hiện không đầy đủ, không kịp kết thúc thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra thì theo chất lượng, mức độ vi phạm mà xử lý kỷ luật, xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *