Bổ sung, sửa đổi quy định về quản lý, cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình

Rate this post

Theo đó, Nghị định 71/2022 / NĐ-CP bổ sung mới 20a về biên tập, phân loại, nội dung biên dịch, phát thanh, truyền hình theo yêu cầu.

Cụ thể, theo Nghị định 71/2022 / NĐ-CP, biên tập, phân loại nội dung phát thanh, truyền hình theo yêu cầu thực hiện như sau: Đối với tin tức chương trình, thời sự; các chương trình về chính trị, quốc phòng, an ninh, kinh tế, xã hội phải được cơ quan báo chí có phép hoạt động phát thanh, truyền hình sản xuất, biên tập trước khi cung cấp dịch vụ.

Đối với phim, trước khi cung cấp trên dịch vụ, đơn vị cung cấp dịch vụ phải bảo đảm thực hiện điều kiện phân loại phim theo quy định của Phủ chính và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung, kết quả phân loại phim theo phân loại do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch định nghĩa. Đơn vị trường cung cấp dịch vụ không bảo đảm thực hiện phân loại phim, đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc cơ quan được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ủy quyền thực hiện phân loại with the movie is not being leveled the type phim is not allow hoặc quyết định phát sóng.

Đối với chương trình có thể thao tác, giải trí phải được biên dịch, phân loại trước khi cung cấp trên dịch vụ và hiển thị cảnh báo khi cung cấp dịch vụ, bảo mật không phạm vi theo quy định của pháp luật Việt Nam . Đơn vị cung cấp dịch vụ căn cứ vào nguyên tắc biên tập, phân loại và cảnh báo nội dung theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông và quy định của pháp luật liên quan để thực hiện hoạt động biên tập, phân loại.

Về nội dung phát thanh dịch, truyền hình theo yêu cầu, Nghị định 71/2022 / NĐ-CP nêu rõ, phim biên dịch, chương trình nước ngoài phải bảo đảm tôn trọng, bảo vệ sự tồn tại của tiếng Việt, bảo đảm không phạm vi theo quy định của pháp luật Việt Nam. Nội dung biên dịch đối với từng chương trình loại (nếu có) được thực hiện biên dịch, phân loại như quy định trên.

Bộ thông tin và truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp liên quan ngăn chặn việc phổ biến các nội dung phát thanh, truyền hình theo yêu cầu không thực hiện biên tập, phân loại theo các quy định biên tập, nội dung phân loại phát thanh, truyền hình theo yêu cầu trên.

Theo Nghị định 06/2016 / NĐ-CP, các kênh trong nước phục vụ chính, thông tin tuyên truyền thiết yếu theo quy định của Nhà nước được phát, truyền tải nguyên trên dịch vụ phát thanh, truyền hình tại đất thổ Việt Nam không cần thỏa thuận về các bản quyền.

Tại Nghị định 71/2022 / NĐ-CP, quy định này được sửa đổi như sau: Các kênh chương trình phục vụ chính, thông tin tuyên truyền thiết bị theo quy định của pháp luật được tiếp tục phát, truyền tải nguyên on the service development, transport at Viet Nam information through thoả mãn điểm nhận tín hiệu giữa cơ quan báo chí có phép hoạt động phát thanh, truyền hình và đơn vị cung cấp dịch vụ.

Đồng thời, Nghị định 71/2022 / NĐ-CP bổ sung quy định: Các nội dung phát thanh, truyền hình theo yêu cầu, nội dung của dịch vụ gia tăng giá trị phải bảo đảm có văn bản chứng minh quyền hợp pháp theo quy định của pháp luật; an nguyên tính năng của chương trình, phim đã được phát trên kênh, bao gồm cả tên, biểu tượng (logo) của chương trình đó; đồng đảm bảo tuân thủ hoặc văn bản thỏa thuận các quyền; Tính năng nguyên sơ của nội dung chương trình sau khi được biên dịch, phân loại theo quy định tại khoản 1 Điều 20a Nghị định này.

Nghị định 71/2022 / NĐ-CP có hiệu lực thi thành từ ngày 1-1-2023.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *