Tiếp tục duy trì thực hiện thí điểm chuyển giao nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho Bưu điện TP Đà Nẵng

Rate this post


UBND thành phố vừa ban hành văn bản số 5104 / UBND-SNV ngày 16-9-2022 chỉ đạo các cơ quan ban ngành, UBND các quận, huyện tiếp tục duy trì việc thực hiện thí điểm chuyển giao dịch vụ tiếp nhận và trả kết quả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo Đề án số 5615 / ĐA-UBND ngày 19-8-2019 và văn bản chỉ đạo của UBND thành phố cho đến khi đủ điều kiện thực hiện chuyển đổi chính thức.


Theo đó, trong thời gian chờ các bộ chuyên ngành có hướng dẫn ban điều hành mức kinh tế kỹ thuật làm việc định giá dịch vụ để triển khai cơ chế chính thức của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chính thức. or a number of job in too the guide, continue, profile profile, return results, process of the main rules at Nghị quyết số 107/2021 / NĐ-CP ngày 6-12-2021 của Chính phủ phủ sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Nghị định số 61/2018 / NĐ-CP ngày 23-4-2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế, một cửa liên kết trong giải quyết thủ tục hành chính, các cơ quan quản lý, UBND các quận, huyện tiếp tục duy trì việc thực hiện thí điểm chuyển giao nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố cho Bưu điện thành city ​​to when enough the condition is performance to move the main protocol.

UBND thành phố đề nghị Bưu điện thành phố tiếp tục duy trì thực hiện có hiệu quả công việc thí điểm chuyển giao nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết việc tiếp tục hành chính theo Đề án số 5615 / ĐA- UBND ngày 19-8 -2019 và các văn bản chỉ đạo của UBND thành phố. Phối hợp chủ động với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong công việc thực hiện các nội dung sẵn sàng cho việc triển khai cơ chế giao dịch doanh nghiệp cung cấp dịch vụ công ích, nhận một hoặc một số công việc in too the guide, next receiver, hồ sơ số hóa, giải quyết kết quả liên tục.

Đồng thời, trang khởi động vui vẻ là số cá nhân cho nhân viên chứng nhận thư điện tử thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục thực hiện tại các cơ sở, ngành và UBND quận, huyện nhằm đảm bảo tham gia thực hiện hồ sơ công nghệ số hóa, kết quả giải quyết thủ tục thực hiện đúng quy định. Tăng cường công tác đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên trong hồ sơ tiếp nhận, trả kết quả giải quyết việc tiếp tục điều hành chính và hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử ; bảo đảm tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục điều hành dịch vụ chính qua dịch vụ chính an toàn, xác định chính xác và quy định đúng. Nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ; phối hợp với các cơ sở, ngành, địa phương tổ chức chuyển đổi và tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả dịch vụ trực tuyến tạo điều kiện thuận lợi, tiết kiệm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp và người dân.

Khi đủ điều kiện triển khai theo Nghị định số 107/2021 / NĐ-CP ngày 6-12-2021 của Chính phủ, Sở Nội vụ có trách nhiệm tham gia, đề xuất UBND thành phố chấm dứt thực hiện Đề án 5615 / ĐA-UBND ngày 19-8-2019 của UBND thành phố; thực hiện thủ tục bàn giao cho Văn phòng UBND thành phố theo dõi, tham gia công việc thực hiện chế độ giao dịch doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chính thức công nhận hoặc một số công việc trong quá trình hướng dẫn, tiếp nhận, hồ sơ số hóa, trả kết quả giải quyết thủ tục thực hiện đúng theo quy định.

UBND thành phố giao Văn phòng UBND thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị có liên quan đến UBND thành phố Kế hoạch triển khai công cụ công việc thực hiện cơ chế giao dịch cung cấp dịch vụ quyết định công việc bảo đảm hoặc một số công việc trong quá trình hướng dẫn, tiếp tục nhận, hồ sơ số hóa, kết quả trả về thủ tục bảo đảm Quy định tại Nghị định số 107/2021 / NĐ-CP ngày 6-12-2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều chỉnh của Nghị định số 61/2018 / NĐ-CP ngày 23-4-2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong việc giải quyết thủ tục hành chính; Quyết định số 468 / QĐ-TTg ngày 27-3-2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới công việc thực hiện một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và hướng dẫn văn bản triển khai liên quan. Hướng dẫn, triển khai, theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện theo Kế hoạch của UBND thành phố.

Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm bảo trì, phối hợp với Sở Tài chính, Bưu điện thành phố và các cơ quan có liên quan đến các quy định của Trung ương về mức độ kinh tế kỹ thuật trong dịch vụ Công ty hữu ích để tham gia quản lý danh mục dịch vụ của công ty chính và giá dịch vụ của công ty sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực công ích hoặc nội dung chi, mức chi phí có thể để làm cơ sở validation switch some of job in too redirect, tiếp nhận, hồ sơ số hóa, trả kết quả giải quyết việc tiếp tục điều hành bảo đảm theo quy định.

UBND thành phố cũng giao Sở Tài chính có nhiệm vụ hướng dẫn các cơ quan, đơn vị xây dựng dự án kinh phí, bố trí nguồn kinh phí, tổ chức thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản liên kết quan for the an toan the service for the main service to the direct Guide, Tiếp tục nhận, hồ sơ số hóa, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *