The tham gia bảo hiểm xã hội từ tháng cuối cùng lao động

Rate this post

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 98 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014; hướng dẫn tại Điều 23, Điểm 1.2 Khoản 1 Điều 32 Quy trình bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp và quản lý sổ Bảo hiểm xã hội, thẻ Bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Văn bản hợp nhất số 2089 / VBHN-BHXH ngày 26/6/2020 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, người sử dụng lao động phải thông báo với cơ quan Bảo hiểm xã hội khi có thay đổi thay đổi thông tin tham gia bảo hiểm xã hội; đăng ký, điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo mật thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp cho người lao động theo quy định.

Vì vậy, công ty lập báo cáo tình hình sử dụng lao động và danh sách tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (theo mẫu D02-LT ban hành kèm theo Quyết định số 1040 / QĐ- BHXH ngày 18/8/2020 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam) để báo dừng tham gia bảo hiểm xã hội từ tháng người lao động không làm việc, không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng và báo giảm lao động tham gia bảo hiểm xã hội kể từ ngày kết hợp đồng lao động.

Time Restake mode

Medium qua anh em dang ky, must be a day long library (near 2 month). Tuy nhiên, sau đó anh ấy tôi chỉ được giải quyết chế độ đau 40 ngày. Xin hỏi việc giải quyết chế độ cho anh tôi như vậy có đúng không?

Nguyễn Thị Vui (Bà Rịa – Vũng Tàu)

Trả lời:

Bạn không cung cấp đầy đủ thông tin về quá trình đóng bảo hiểm xã hội của bạn, cho nên tôi không có đủ căn cứ để trả lời cụ thể mà chỉ có thể cung cấp quy định của pháp luật liên quan giúp bạn được quyền lợi hưởng chế độ đau đớn của người thân.

Cụ thể, Điều 26 Luật bảo hiểm xã hội quy định:

1. Tối đa thời gian hưởng chế độ đau đớn trong một năm đối với người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d và h Khoản 1 Điều 2 của Luật này tính theo ngày làm việc không nghỉ lễ , nghỉ Tết, tuần nghỉ liên tục và được quy định như sau:

a) Làm việc trong bình thường điều kiện, được hưởng 30 ngày nếu được đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm; 40 ngày nếu đóng từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm; 60 ngày if close from đủ 30 năm trở lên;

b) Làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc làm việc ở đâu có phụ cấp khu vực từ 0,7 trở lên, được hưởng 40 ngày nếu đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm; 50 ngày nếu đóng từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm; 70 ngày nếu đóng từ đủ 30 năm trở lên.

2. Người lao động nghỉ làm việc mắc bệnh thuộc Danh mục bệnh cần chữa trị trong thời gian dài do Bộ Y tế điều hành thì được hưởng chế độ đau như sau:

a) Tối đa 180 ngày tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, nghỉ tuần liên tục;

b) Hết thời hạn hưởng chế độ đau quy định tại điểm a khoản này mà vẫn tiếp tục điều trị thì được hưởng chế độ đau với mức thấp hơn nhưng thời gian hưởng tối đa bằng thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *