Hà Nội giao chỉ tiêu ngân sách đầu tư công tới từng đầu tư chủ

Rate this post

Chỉ 16/42 đơn vị được lập kế hoạch có giá trị ngân sách cao hơn mức trung bình

Theo Thông báo số 670 / TB-UBND TP Hà Nội, kết quả giải ngân của thành phố Hà Nội đến ngày 31-8-2022 đạt tỷ lệ 29,3% kế hoạch giao, thấp hơn mức trung bình toàn quốc và thuộc nhóm các tỉnh, thành phố có tỷ lệ giải ngân thấp nhất cả nước. Chỉ có 16/42 đơn vị được lập kế hoạch có tỷ lệ giải ngân cao hơn mức trung bình, trong đó nhiều đơn vị có số vốn lớn nhưng tỷ lệ giải ngân thấp như Ban Quản lý dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật thuật và nông nghiệp (20,8%), Ban quản lý đường đô thị Hà Nội (18,5%), UBND huyện Đông Anh (27,2%), UBND huyện Hoài Đức (23,0%), UBND huyện Ứng Hòa (18,2%) và có 4 đơn vị đến nay chưa giải ngân.

Điểm quan trọng của dự án thành phố triển khai chậm cả về thủ tục đầu tư và giải ngân vốn. Ngoài 8 dự án chuyển tiếp, mới duyệt duyệt chủ đầu tư 6 dự án trọng điểm và còn 25 dự án quản lý chủ duyệt không phê duyệt; The rate of a decount of the project in the important point (23,51%), is not a decary ngân sách (5,583 Tỷ đồng).

Chuẩn tác giả làm chậm dự án, chuẩn chất lượng dự án không tốt cho đến mắc kẹt trong quá trình giải ngân, dự án phải điều chỉnh, gia hạn nhiều lần. Dự án còn lại 95/137 đã được HĐND thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư nhưng chưa phê duyệt dự án.

Nhiều dự án chuyển tiếp (dự án 113/194) đến hết năm 2022 sẽ hết thời hạn thực hiện, phải điều chỉnh thời gian thực hiện để đủ điều kiện bố trí kế hoạch vốn 2023.

Faker giải ngân ngân sách chậm chạp, chuẩn đầu tư không phải là ảnh hưởng quan trọng đến việc hoàn thành các tiêu chuẩn kinh tế – xã hội thành phố trong tiền cảnh cả nước phục hồi sau đại dịch Covid-19.

Chủ sở hữu kiểm soát, tháo gỡ từng bước để thúc công việc đầu tư

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư năm 2022 và năm 2021 kéo dài, phấn đấu giải ngân đạt trên 90% kế hoạch vốn năm 2022, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu từng cấp, từng ngành, từng cơ sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, chủ đầu tư phải thực hiện nghiêm túc đơn hàng của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thành ủy, Hội đồng và UBND thành phố trong việc tháo gỡ các khó khăn khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn theo kế hoạch; nâng cao hơn nữa trách nhiệm trong công việc quản lý, sử dụng hiệu quả đầu tư công, chủ đầu tư tăng cường tính năng chủ động trong phân phối với các quận, huyện, thị xã và các cơ sở, ngành để triển khai dự án .

Các cơ sở, ngành chức năng, nhiệm vụ rà soát, tháo gỡ khó khăn, hướng dẫn, giải quyết nhanh, kịp thời xuất các đề xuất của từng chủ đầu tư, tại từng dự án.

Giám đốc, thủ tục các đơn vị, chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã cam kết bằng văn bản với UBND thành phố về tỷ lệ giải ngân và chịu trách nhiệm trước UBND thành phố nếu không đạt tỷ lệ giải ngân theo cam kết .

Kế hoạch và tư vấn tham mưu Chủ tịch UBND thành phố giải ngân hàng tháng chỉ tới từng chủ đầu tư, hoàn thành trước ngày 15-9-2022. Các chủ đầu tư không hoàn thành giải ngân chỉ được Chủ tịch UBND thành phố giao, phải giải trình trước UBND thành phố và là cơ sở để xem xét kế hoạch của công ty năm 2023 của đơn vị.

Các chủ đầu tư, UBND các quận, huyện và các sở, ban, ngành thành phố khởi động ban hành Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 10 / CT-UBND ngày 21-7-2022 của UBND thành phố về việc tăng cường thực hiện , giải ngân vốn đầu tư công năm 2022. Các đồng chí chủ tịch chỉ tịch UBND thành phố trực tiếp lãnh đạo, đôn đốc, kiểm tra công việc giải ngân tại đơn vị, địa bàn được phân công phụ trách giải ngân an toàn đạt và đăng ký chỉ tiêu.

Về công việc chuẩn bị đầu tư, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các tư vấn chủ động hoàn thiện thủ tục phê duyệt dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư trong Kế hoạch tư vấn trung hạn 5 năm 2021-2025 . Kế hoạch và Nghiên cứu tư vấn đầu tư, cấp có quyền cho chủ động, chuẩn bị sớm cho các dự án cho Kế hoạch trung hạn 5 năm 2026-2030 …

NGỌC HUY

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *