Điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư phát triển ngân sách trung ương

Rate this post

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh dự toán chi đầu tư phát triển ngân sách ngân sách trung ương trong nước 2.925.749 đồng tỷ lệ của 9 bộ, cơ quan trung ương và 2 địa phương để bổ sung dự toán tương ứng với Ngân hàng hàng Phát triển Việt Nam và Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam.

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ quyết định dự toán chi đầu tư phát triển nước ngoài nguồn ngân sách trung ương 424.402 Tỷ đồng của 2 bộ và 3 địa phương để bổ sung dự án 209.988 Tỷ đồng cho 6 địa phương. Giảm bớt số vốn điều chỉnh còn lại là 214.414 tỷ đồng, Bộ Kế hoạch và Tư vấn chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính tổng hợp, báo cáo cấp có quyền xem xét, quyết định khi đáp ứng đủ điều kiện bổ sung dự án theo quy định.

Thủ tướng Chính phủ cũng bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển ngân sách trung ương năm 2022 từ nguồn vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội.

Cụ thể, bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển vốn ngân sách trung ương trong nước 18.584,907 Tỷ đồng để thực hiện các nhiệm vụ: Hỗ trợ lãi suất 2% / năm thông qua hệ thống ngân hàng thương mại, hỗ trợ Hệ thống quản lý, cho vay, cấp bù thanh toán và quản lý để thực hiện chính sách cho vay Ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội, điều kiện cấp vốn để hỗ trợ phát triển du lịch.

Bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển ngân sách trung ương trong nước 19.570.446 Tỷ đồng cho 10 bộ, cơ quan trung ương và 36 địa phương để thực hiện nhiệm vụ, dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn đoạn 2021-2025.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu căn cứ dự toán chi đầu tư phát triển ngân sách trung ương năm 2022 được điều chỉnh, bổ sung ở trên, Thủ trưởng các bộ, cơ quan ngang, cơ quan khác ở trung ương, Chủ tịch Ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương bổ sung dự án ngân sách trung ương cho các đơn vị trực thuộc, đơn vị cấp dưới bảo đảm:

Phân tích chi tiết dự án đầu tư phát triển vốn ngân sách trung ương năm 2022 cho từng nhiệm vụ Phục hồi chương trình và phát triển kinh tế xã hội theo đúng quy định ở trên. Phân tích chi tiết dự án đầu tư phát triển vốn ngân sách trung ương năm 2022 được điều chỉnh, bổ sung cho các nhiệm vụ, dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công ty trung hạn giai đoạn 2021-2025 bảo mật các nguyên tắc, tiêu chí: Các nhiệm vụ, dự án phải đủ thủ tục đầu tư để bố trí vốn hằng năm theo quy định, có thời gian dự kiến ​​hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025, ưu tiên các dự án đang triển khai thực hiện cần đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành để đưa vào hoạt động, các dự án sử dụng nước ngoài, mới khởi động dự án có khả năng giải ngân ngay trong năm 2022.

Tổng kế hoạch đầu tư ngân sách trung ương từng nhiệm vụ, dự án sau khi bổ sung (bao gồm kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2021 đã được giải ngân và kéo dài sang năm 2022) không kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của từng nhiệm vụ, dự án đã được Thủ tướng Chính phủ giao. Chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ, cơ quan thanh tra, kiểm toán, cơ quan liên quan khác về tính chính xác của thông tin, số liệu của dự án, mức vốn bổ sung cho từng nhiệm vụ, dự án quy định của pháp luật.

Các Bộ: Kế hoạch và Tư vấn, Tài chính căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao về việc quản lý nhà nước đối với tư vấn đầu tư chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán and the base links about the main feature of the content, the number of the report, ensure the right quy định of the law.

PHƯƠNG MINH

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *