Đề xuất cơ chế, phù hợp chính sách khi thực hiện chính quyền đô thị tại địa phương

Rate this post

Tinh gọn, tự chủ, năng động, tiết kiệm ngân sách

Báo cáo với đoàn giám sát, Chủ tịch UBND quận Tân Bình Nguyễn Bá Thành cho biết, hơn 1 năm thực hiện Nghị quyết 131, công việc thực hiện các nhiệm vụ để triển khai thực hiện tổ chức chính quyền đô thị tại quận. thực hiện đúng kế hoạch; Đảm bảo yêu cầu đặt ra trong công việc chuyển tiếp thực hiện nhiệm vụ giữa hai giai đoạn.

Đối với bố trí công việc, sắp xếp máy tổ chức, Bộ công tác khi triển khai thực hiện tổ chức chính quyền đô thị về cơ bản đã hoàn thành tốt. Đối với việc sắp xếp, sắp xếp các chức năng, tinh giản biên chế phù hợp với chuyên môn và nguyện vọng của từng bộ. Đến nay, đa bộ số được sắp xếp, bố trí lại cơ quan thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Giảm bớt sự suy giảm của cơ sở hạ tầng, nhằm hướng đến máy chủ quản lý nhà nước, máy chủ, năng động, tiết kiệm ngân sách, trùng lặp về chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, bảo mật hệ thống nhất định, xuyên suốt, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của nước nhà điều hành.

Đồng thời, các cơ quan, đơn vị có liên quan đã được triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung được UBND TP phân cấp, giúp việc giải quyết các thủ tục hành chính được thuận tiện và rút ngắn thời gian gian hơn, từ đó làm tăng tính năng chủ động và nâng cao hiệu quả công việc quản lý nhà nước trên địa bàn quận Tân Bình, tăng cường trách nhiệm trong quá trình thực thi công việc của bộ quản lý, công chức, viên chức thuộc quận Tân Bình.

Bên cạnh đó, việc triển khai công việc hiện đại hóa nền tảng, xây dựng và phát triển chính quyền điện tử nhận được nhiều sự quan tâm của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và nhân dân; các đơn vị tích cực xuất ra các nội dung cũng như góp ý, hiến kế cùng với quận trong công ty triển khai Đề án đô thị thông minh.

Đồng chí Nguyễn Bá Thành cũng cho hay căn cứ vào tình hình đặc biệt, yêu cầu thực hiện và ngân sách TP, UBND TP cần có ý kiến ​​xem xét, đề nghị Chính phủ ban hành quy định pháp luật để tăng số lượng, chức năng đối với bộ quản lý, công việc và hoạt động không chuyên trách ở cấp xã trên địa bàn TP phù hợp quy định với tính chất đặc thù, đặc khu đô thị để bảo đảm xã hội quản lý tốt và phát triển kinh tế . Tiếp tục có văn bản đề nghị Chính phủ Bộ Tài chính hướng dẫn phương thức bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ cấp bách, kết xuất phát sinh trong năm quyền của quận theo định mức phù hợp với tình hình thực tế of dựa trên TP cân đối ngân sách hoặc phân quyền về tài chính để đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ, như: Cho phép đơn vị dự toán ngân sách thuộc quận TP có dự phòng ngân sách như sách cấp 1 và cho phép UBND quận thực hiện giao dịch, quản lý, điều hành, bổ sung dự án cho đơn vị như 1 cấp ngân sách nhằm đảm bảo chủ động, kịp thời trong sách điều hành.

Ngoài ra, cần tiếp tục bảo đảm các điều kiện hỗ trợ liên quan như: huấn luyện nghiệp vụ, chuyển giao quy trình thực hiện, các phần mềm quản lý … để quận, huyện thuận lợi trong việc thực hiện nhiệm vụ.

Các đại biểu phát biểu tại giám sát buổi học. Các đại biểu phát biểu tại giám sát buổi học.

Tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội

Tại buổi giám sát, đa số đại biểu cho quận Tân Bình cần phát huy tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị, xã hội và tổ đại biểu HĐND TP, Use the rights to being protected from the legal list of people on local table. Đồng thời, quận cần quan tâm đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách công việc chế độ, công chức; xây dựng chính quyền điện tử; xây dựng, nâng cấp phần mềm máy chủ quản lý nhà nước nhằm nâng cao tính năng chủ, tự chịu trách nhiệm, phát huy tính năng chủ động sáng tạo quyền chính.

Bên cạnh đó, quận cần tăng cường tác vụ kiểm tra, thanh tra công vụ, xử lý các bộ phận quản lý, công việc, viên chức có quyền hành vi, tham nhũng, lãng phí; Thực hiện quy chế dân chủ gắn với công ty vận hành chính quyền; đẩy mạnh dân chủ, công khai, minh bạch trong điều hành quản lý hoạt động.

Kết luận tại buổi giám sát, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của UBND quận Tân Bình và của các cơ quan tư pháp trên địa bàn quận trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 131 . Theo đồng chí Nguyễn Thị Lệ, UBND quận Tân Bình đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện chính quyền thị trên địa bàn quận đã xác định nội dung từng công việc thực hiện; phân công trách nhiệm cá nhân, cơ quan, tổ chức liên quan để triển khai có chất lượng Nghị quyết số 131.

Đối với các pháp lý trên địa bàn quận Tân Bình, tổ chức triển khai nội dung thực hiện Nghị quyết số 131 gắn với nhiệm vụ của từng đơn vị, với mục tiêu được xây dựng chính quyền đô thị tại TP. theo hướng tinh thể, hợp lý, năng động, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Tính đến nay, cơ bản của các tư pháp trên địa bàn quận Tân Bình đã hoàn thành các nhiệm vụ chỉ được giao theo chiều dọc của ngành. “Đây là sự nỗ lực rất lớn của các đơn vị trong điều kiện TP thực hiện quyền đô thị.” – đồng chí Nguyễn Thị Lệ nhấn mạnh.

Trong thời gian tới, Trưởng đoàn giám sát Nguyễn Thị Lệ đề nghị UBND quận Tân Bình và các cơ quan tư pháp trên địa bàn quận cần đánh giá toàn diện về công việc thực hiện Nghị quyết số 131 tại địa phương, đơn vị, đối với những nội dung còn hạn chế, chưa thực hiện được, kể cả những nội dung chưa được thực hiện đầy đủ. Bên cạnh đó, cần phân tích và xác định nguyên nhân, trách nhiệm của cá nhân, đơn vị có liên quan để làm cơ sở xây dựng, cơ chế xuất đề, phù hợp chính sách cho quá trình thực hiện quyền đô thị tại local. Ngoài ra, cần quan tâm thực hiện Nghị quyết số 06 của HĐND TP.

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ cũng yêu cầu UBND quận Tân Bình tăng cường công tác đối thoại giữa chính quyền, Chủ tịch UBND quận, phường với Nhân dân kỳ theo quy định; tăng cường công việc của lãnh đạo chính quyền địa phương, không để những bức xúc, kiến ​​nghị của người dân kéo dài nhiều năm. Đồng thời, phối hợp kịp thời với bộ phận phụ trách giải quyết đơn thư khiếu nại, đơn tố cáo của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP để giải quyết những kiến ​​nghị, bức xúc của cử tri, đồng thời thông tin cho cử tri tiến độ giải quyết các cơ quan có liên quan.

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ đề nghị UBND quận phối hợp trung tâm với các cơ sở tư pháp quan tâm đến công việc điều hành dân sự trên địa bàn TP, đặc biệt quan tâm đối với các công việc có giá trị phải thi hành lớn, có tạp chất phức tạp. Đồng thời, duy trì và tiếp tục phát huy mối quan hệ công việc của các cơ quan chuyên môn cấp trên; cấp ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội cùng cấp; các khu phố và tổ dân phố và đặc biệt là duy trì mối quan hệ, phân phối công việc với các cơ sở tư vấn trên địa bàn quận.

Đối với Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội ở quận, phường, đồng chí Nguyễn Thị Lệ đề nghị các cơ quan tăng cường công tác giám sát, phản biện chính xã hội, góp ý xây dựng các quyền, góp phần cùng HĐND TP thực hiện nhiệm vụ giám sát của Nghị quyết số 131.

Đối với những kiến ​​nghị của pháp luật, đồng chí Nguyễn Thị Lệ nhấn mạnh, đoàn giám sát sẽ ghi nhận, những kiến ​​nghị nào thuộc quyền thẩm định của ngành dọc trên. Đồng thời, đề nghị các đơn vị tiếp tục báo cáo, xin ý kiến ​​dọc kiến ​​trúc để kịp thời giải quyết và xử lý. Đối với các kiến ​​nghị thuộc quyền thẩm định của TP, đoàn giám sát sẽ ghi nhận và kiến ​​nghị các cơ quan, đơn vị có quyền thẩm định để xem xét giải quyết trong thời gian sớm nhất cho các cơ quan tư pháp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *