Đầu tiên được tạo niềm tin về một dự án Luật Đất đai (bản sửa đổi) sẽ trả lời ứng dụng được mong đợi của nhân dân

Rate this post

Chế độ những nội dung quan trọng liên quan đến vấn đề tài chính và định giá đất đai

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Chiến cho biết, trong thời gian qua, Huyện ủy Trung ương MTTQ Việt Nam rất quan tâm đến việc xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi) bởi dự án luật này tác động đến mọi bề mặt của đời sống kinh tế – xã hội, chính trị, môi trường, quốc phòng – an ninh, tác động đến mọi cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân. Luật Đất đai (bản sửa đổi) sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, bảo đảm các quyền lợi hợp pháp của nhân dân, góp phần giải quyết các công việc năng khiếu hiện nay liên quan to đất đai.

Đồng chí cho biết các ý kiến ​​đóng góp của các đại biểu nhận, đánh giá cao cơ quan chủ trì soạn thảo và Chính phủ đã chuẩn bị cho Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) công phu, bài bản, khoa học, bám sát Sát nội dung Nghị quyết 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Đồng thời, bám sát thực thi và tuân thủ Hiến pháp, cơ bản tương thích với hệ thống pháp luật hiện hành và giải quyết nhiều vấn đề quan trọng đặt ra trong thực thi. “The start up to be trust about a Dự án Luật Đất đai (bản sửa đổi) sẽ trả lời ứng dụng mong đợi của nhân dân” – đồng chí Đỗ Văn Chiến định hướng.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến đề nghị ban chuyên môn Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tập hợp, tổng hợp ý kiến ​​tham luận của đại biểu tham dự Hội nghị để gửi tới cơ quan chủ trì chỉnh sửa. Bên cạnh đó, đề xuất Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp thu và phản hồi với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam theo quy định.

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà quyết định, các ý kiến ​​đóng góp tại hội nghị sẽ được cơ quan chỉnh sửa nghiên cứu, tiếp tục kiểm tra. Đặc biệt là những nội dung liên quan đến việc thể hiện chính sách mục tiêu, giải pháp và điều kiện thực hiện chính sách liên quan đến lĩnh vực đất đai; chế định những nội dung quan trọng liên quan đến vấn đề tài chính và định giá đất đai, về thu hồi đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư nhằm đảm bảo mọi quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất và quyền của người bị thu hồi đất sẽ được bảo đảm bằng sự chia sẻ lợi ích.

Cùng với đó, trong dự thảo Luật Đất đai (bản sửa đổi) sẽ tiếp tục làm rõ, thể chế hóa các quy định liên quan đến MTTQ Việt Nam theo tinh thần của Nghị quyết số 18-NQ / TW trong đó làm rõ được vai trò trò chơi của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội trong xây dựng, thực thi và giám sát, phản biện xã hội chính sách pháp luật về đất đai.

Bảo mật hài hòa lợi ích của người dân

Trước đó, nêu ý kiến ​​tại hội nghị, đa số đại biểu cũng cho rằng, Luật Đất đai (bản sửa đổi) cần chế độ đầy đủ phương châm, dân kiểm tra, dân giám sát vào những công cụ có thể liên kết quan to quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; hồi hồi, thường, hỗ trợ tái định cư; set up the normal method, support, render the premenia, khi UBND cùng cấp phê duyệt. Bên cạnh đó, quy định cụ thể hơn nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính – xã hội trong giám sát công việc và phản biện xã hội.

GS.TS Đặng Hùng Võ, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho rằng, cần bổ sung vào dự án Luật Đất đai sửa đổi quy định về đất đai thuộc khu vực quyền sản xuất và đất đai thuộc khu vực quyền tài chính sản xuất và gắn kết với nó là phù hợp quản lý quy tắc. Theo GS.TS Đặng Hùng Võ, Việt Nam đang áp dụng kinh tế thị trường để thực hiện công việc hóa, kinh tế tư nhân đóng vai trò phát triển, chuyển dịch đất đai đang diễn ra khắp nơi và tạp chí. Trong này hoàn cảnh, một khái niệm tương tự “đất công” và “đất tư” như ở các nước khác cần được thiết lập.

Về nội dung cụ thể, GS.TS Đặng Hùng Võ cho rằng có thể thấy “đất có quyền tài sản” là đất làm khu vực tư nhân sử dụng bao gồm đất giao, cho thuê đối với tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân. Nhà nước quản lý khu vực đất đai này chỉ bằng giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và thu thuế. Đối với đất đai thuộc khu vực quyền sản xuất, bao gồm đất do Nhà nước giao không thu tiền cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức được Nhà nước cho phép, sử dụng đất vào công cộng mục tiêu, đất không giao, not cho thuê và không sử dụng đất. Công việc quản lý đất đai ở các nước phát triển chủ yếu tập trung vào khu vực đất công. Để phục hồi các quyền quản lý nhà nước, cần bổ sung vào Luật Đất đai Sửa đổi quy định về đất đai thuộc khu vực tài sản và đất đai thuộc khu vực quyền sản xuất và gắn với nó là các quy tắc phù hợp quản lý.

Tại điểm cầu TPHCM, Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Ủy viên Trung ương MTTQ Việt Nam cho rằng, việc thu hồi và hỗ trợ, thường xuyên giải phóng mặt bằng cần bổ sung cơ chế để thực hiện những khoảng trống trong công việc thường xuyên giải phóng mặt bằng máy chủ cho công việc hồi đất vì mục tiêu quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế và công cộng mục tiêu. Đồng thời, cần lập quỹ hỗ trợ cho người hồi đất bị hạn chế lao động.

Bên cạnh đó, cần quy định trách nhiệm của UBND địa phương trong công việc được phép chuyển nhượng, thế chấp quyền thuê trong hợp đồng thuê trả tiền hằng năm.

Bỏ khung đất và phương pháp xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường, Luật sư Nguyễn Văn Hậu cho rằng, không nên chỉ căn cứ vào giá đất Nhà nước mà phải định giá đất theo giá thị trường, bảo đảm thường tương đương, thậm chí cao hơn so với đai đất giá trị bị thu hồi. Ngoài ra, cần phải làm rõ phương pháp bồi thường bằng giá trị tương đương hoặc cao hơn giá trị người dân đang thụ hưởng để bảo đảm sự hài hòa lợi ích của người dân.

Đối với công nhận quyền sử dụng đất, Luật sư Nguyễn Văn Hậu cho rằng cần phải sửa đổi thành công nhận quyền sử dụng đất dựa trên các tờ giấy liên quan có tác dụng giúp người sử dụng đất có thể tiến hành đăng ký hợp đồng đất đó và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nếu đáp ứng ba yêu cầu: đúng quy hoạch của Nhà nước, không được chấp nhận và được xác định địa chỉ để sử dụng ổn định và lâu dài. Đồng thời, khuyến khích tổ chức gia đình, cá nhân thực hiện tập trung đất để sản xuất nông nghiệp.

Theo Luật sư Nguyễn Văn Hậu, về tái định cư cần bổ sung thêm người thu hồi đất chọn lọc giữa việc nhận tái định cư hoặc được nhận bồi thường bằng tiền; bổ sung các quyền của người sử dụng đất thêm một chủ thể nữa là tổ chức trong nước cũng như các quyền của các hộ gia đình liên quan tới người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *