Chỉnh sửa điểm khuyết trong công tác phòng, chống tham chiếu

Rate this post

Công văn số 890 / TTg –VI ngày 3/10/2022 nêu rõ: Để triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về công tác phòng, chống tham chiếu, tiêu cực được nêu trong Bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thấm quang, tiêu cực tại Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham chiếu, tiêu cực giai đoạn 2012 – 2022, định hướng hoạt động cho giai đoạn tới và Báo cáo số 06-BC / TW ngày 23/7/2022 của Bộ Chính trị về tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham chiếu, tiêu cực giai đoạn 2012-2022, nhiệm vụ, thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ – Bí thư Ban quản lý Chính phủ yêu cầu các Bộ, Thủ cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng Cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp sau:

Chỉnh sửa ngay những điểm khuyết trong công tác phòng, chống thấm dột

1- Tổ chức truyền thông, phổ biến, quán rượu tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham chiếu, tiêu cực giai đoạn 2012 – 2022 và nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới, nhất là nội dung, nhiệm vụ dịch vụ về phòng, chống nắng, tiêu điểm tại Bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham chiếu, tiêu cực tại Hội nghị tổng hợp và Báo cáo số 06 -BC / TW ngày 23/7/2022 của Bộ Chính trị.

2- Rà soát, có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong công tác phòng, chống tham chiếu, cực điểm được chỉ ra tại kết quả tổng hợp, nhất là những hạn chế, khuyết điểm trong công ty lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và các hạn chế, khuyết điểm khác do nhân viên chủ quản.

3- Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được và những bài học kinh nghiệm đã được tổng hợp từ công việc thực hiện, chống tham vọng, tiêu cực trong thời gian để tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tác vụ phòng, chống thấm, tiêu cực trong thời gian tới; can đảm, bảo trì thực hiện các biện pháp đấu tranh, ngăn cản, ngăn cản cản trở, tiêu cực với quyết định chính trị cao hơn, hành động mạnh mẽ, liệt kê, hiệu quả hơn, tập trung vào các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

Kiên trì xây dựng văn hóa tiết kiệm, liêm chính, không tham nhũng

– Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc truyền thông, giáo dục, nâng cao thức, trách nhiệm, bảo trì xây dựng văn bản tiết kiệm, chính quyền, không tham gia, tiêu cực trong ngũ đội Bộ quản lý, viên chức, công chức và nhân dân; đề cao gương mẫu, quyết định, nói đi đôi với làm và đi đôi với nói của người đứng đầu và tập thể lãnh đạo, các ngành, cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương trong phòng, chống tham chiếu, tiêu cực.

– Tiếp tục rà soát, xây dựng, hoàn thiện đồng bộ cơ chế, chính sách, pháp luật về quản lý kinh tế – xã hội và phòng, chống tham chiếu, tiêu cực, nhất là pháp luật liên quan đến đấu giá, đấu thầu, quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai, tài sản công, tài chính, xã hội hóa, ngân hàng, tài chính, xây dựng, chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp … và trên các lĩnh vực các đoàn kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, kiểm tra, truy tố, xử lý đề xuất, đề xuất; kịp thời phục hồi những bất cập, sơ đồ dễ bị lợi dụng để tham khảo, tiêu cực.

– Siết luật, kỷ cương, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, thi hành án; kịp thời phát hiện, xử lý tiêu cực, đồng bộ vi xử lý, tiêu cực; ngăn cản có hiệu quả cản trở tình trạng, phức tạp cho người dân, doanh nghiệp trong việc giải quyết công việc; nâng cao kết quả thu hồi tài liệu tham khảo.

– Tiếp tục hoàn thiện và hiện thực đồng bộ, có hiệu quả của các giải pháp phòng tắm hoàn thiện, tiêu cực, nhất là các quy định về công khai, minh bạch, trách nhiệm giải quyết trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức chức năng, đơn vị; kiểm tra có hiệu quả tài sản, thu nhập của người có chức năng, quyền hạn; cải cách chính điều hành, thay đổi mới công nghệ quản lý; xây dựng bộ ngũ sự, công ty có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ trong tình trạng mới.

– Đẩy nhanh tiến độ xử lý, giải quyết công việc, công việc tham quan, tiêu cực quan trọng, phân loại, tập thể xã hội quan tâm Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham, tiêu cực theo theo dõi, chỉ đạo. Rà, lựa chọn, bộ phân tích có đủ bản lĩnh chính, phẩm chất của đạo đức tham gia: Ban chỉ đạo phòng, chống tham chiếu, tiêu cực cấp tỉnh; các Đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham chiếu, tiêu cực, các Đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham chiếu, tiêu cực cấp tỉnh (nếu có).

Tăng cường quyền kiểm tra sức mạnh để phòng, chống kính, tiêu cực

– Tiếp tục toàn bộ sự kiện tổ chức máy, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống tham chiếu, tiêu cực, trước hết là cơ quan thanh tra nhà nước, cơ quan the tra, thi hành ở các cấp, các ngành, các đơn vị chuyên trách phòng, chống tham chiếu, tiêu cực. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cần tăng cường quyền kiểm tra quyền lực để phòng, chống tham chiếu, tiêu cực; phối hợp thực hiện đồng bộ, thống nhất giữa xử lý kỷ luật Đảng với kỷ luật nhà nước, kỷ luật đoàn thể và xử lý hình sự, nhất là thực hiện tiêu chuẩn, hiệu quả cơ chế phối hợp trong phát triển , tham khảo, tiêu cực qua kiểm tra, giám sát, thanh tra, điều tra, truy tố, xử lý, thi hành án.

– Tăng cường phối hợp với các cơ quan dân cử, đại biểu dân cử, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội, xã hội – nghề nghiệp, cơ quan báo chí và đề cao vai trò giám sát của Nhân dân trong phòng, chống thấm, tiêu cực. Mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong phòng, chống tham chiếu, triển khai có hiệu quả hoạt động phòng, chống tham chiếu, tiêu cực ra khu vực ngoài nhà nước.

4- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo dõi các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp về công việc , chống tham chiếu, tiêu đề trên và ý kiến ​​chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (Văn bản số 918 / VPCP-VI ngày 01/4/2022 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Chương trình tác nghiệp năm 2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham chiếu, tiêu cực và Văn bản số 1669 / VPCP-VI ngày 26/5/2022 của Văn phòng Chính phủ triển khai kết luận của Bộ Chính trị về công tác chống tham Active, active) to build the plan chuyên đề về công tác phòng, chống thấm, tiêu cực hoặc bổ sung các dụng cụ có thể về công tác phòng, chống tham, tiêu cực trong kế hoạch tác dụng hàng năm, has the time of the used Cụ thể để tổ chức thực hiện, đảm bảo đầy đủ, nghiêm túc theo đúng nội dung, nhiệm vụ đã được giao.

5- Giao Thanh tra Chính phủ bảo trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tiến độ, kết quả thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính overlay at this text.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *