Các tác vụ nâng cao năng lực lãnh đạo và sức mạnh chiến đấu của các cấp trên địa bàn tỉnh

Rate this post

* NGUYỄN HỒNG TRÀ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy

BPO – Trong tiền cảnh hiện nay, trước những tác động của tình hình thế giới, khu vực và trong nước, sự chống phá của các thế lực thù địch, một số bộ phận, thiếu viên tự rèn luyện, thiếu tinh thần trách nhiệm đến phạm vi kỷ luật và Nhà nước pháp luật. Giới hạn của một số tổ chức cơ sở hoạt động không nhỏ đến năng lực lãnh đạo, sức mạnh chiến đấu của các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng

Những năm qua, cùng với mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, Bình Phước thuộc nhóm các tỉnh phát triển nhanh, vững chắc và nhiệm vụ hỗ trợ xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh đang thiết lập những yêu cầu cấp đối với công việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức mạnh chiến đấu của các cấp trên địa bàn tỉnh. Chính vì vậy, nhận thức đúng “những tác động tình hình thế giới, khu vực và trong nước đến nâng cao năng lực lãnh đạo và sức mạnh chiến đấu của các cấp trên địa bàn tỉnh hiện nay” là vấn đề rất quan trọng and level device. Thực hiện nhìn từ sự tan rã của Liên Xô và nước Đông Âu những năm cuối của thế kỷ XX là do nhiều nhân, nhưng có một nhân rất cơ bản là vì Đảng Cộng sản lúc đó đã suy, biến chất làm gì. quan liêu, tham quan, đặc quyền, lợi ích; một số người lãnh đạo cấp cao của Đảng rơi vào chủ nghĩa tái hiện, cơ hội chủ quản, câu hỏi sai sót về đường lối, thậm chí phản bội lại lý tưởng xã hội chủ nghĩa, sư phụ đông nhưng không mạnh, sức chiến đấu nên đấu tranh khi xấu tình hình sẽ tan rã. Có thể nói, đây là bài học vô cùng sâu và giảm giá mà mỗi bộ quản lý, các viên trong cả nước nói chung, trên địa bàn tỉnh nói riêng cần phải thấm thí nghiệm, luôn luôn khắc sâu, ghi nhớ, không đi vào “Vết xe đổ” đau xót đó.

Nhìn trong khu vực, Đảng Cộng sản Trung Quốc trong cải tiến, mở cửa cũng bắt đầu thử nghiệm bảo trì vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, không để bị “Tây hóa”, “tha hóa”, “Hóa chất” . Đảng Cộng sản Cuba đổi mới từng bước theo đường lối “cập nhật hóa mô hình phát triển kinh tế – xã hội”, cũng cấp quyết định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, không chấp nhận đa nguyên, đa nguyên. Như vậy, có thể nói lãnh đạo (bổ sung, phát triển năm 2011) Đảng ta luôn lãnh đạo: “Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định lợi ích của cách mạng Việt Nam”. Trước kia như vậy, hiện nay cũng vậy, và sau này cũng sẽ như vậy, sẽ trường tồn mãi trong lòng các dân tộc Việt Nam.

Thực hiện quá trình hình thành và phát triển lịch sử của Đảng bộ tỉnh Bình Phước cho thấy, Đảng bộ các thời kỳ đều coi trọng công tác xây dựng Đảng. Đây là hệ thống bảo mật nhân tố thực hiện thắng lợi các chương trình hành động, các mục tiêu, nhiệm vụ được xây dựng, phát triển kinh tế – chính trị, văn hóa – xã hội, an ninh – quốc phòng, vững chắc bảo vệ thành kết quả mạng mà hệ thống thế giới, ông phải hy sinh một phần xương mới có được như ngày hôm nay. In this point, the các cấp từ tỉnh đến cơ sở càng phải tăng cường sức mạnh cho lãnh đạo của Đảng và ý nghĩa quan trọng của công ty xây dựng. Time through, has a some of the local method, base, unit of the problem is notgnized deep problem or not full center to the public build; or is there any view of the leader of the Party, coi nhẹ công việc; hoặc có ý nghĩ cho rằng phát triển kinh tế thị trường, nhiều thành phần, mở cửa, hội nhập quốc tế, liên doanh, liên kết với nước ngoài thì cần gì phải có sự chỉ đạo của Đảng. . dự báo.

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng chỉ ra một số hạn chế trong công việc, đó là: “Còn một bộ phận, trách nhiệm, không ban đầu, gương mẫu, nhạt lý tưởng. Đáng chú ý, thiếu niên giác ngộ không cao, giảm nhẹ ý chí phấn đấu … Chính các biểu hiện đã làm suy yếu sức mạnh chiến đấu của tổ chức, ảnh hưởng đến chất lượng đội ngũ. nay ”. Riêng tính trên địa bàn huyện Đăng ký có thể thấy rất rõ vấn đề này. “Nhiệm kỳ 2010-2015 có 34 viên chức xóa tên và ra khỏi Đảng, trong đó: 22 Ủy viên xóa tên và 12 Ủy viên ra khỏi Đảng. Nhiệm kỳ 2015-2020 có 37 Ủy viên xóa tên và ra khỏi Đảng, trong đó: 27 Ủy viên bị xóa tên và 10 Ủy viên ra khỏi Đảng. Từ nhiệm kỳ 2020-2025 đến hết tháng 6-2022 có 24 viên bị xóa tên và cho ra khỏi Đảng, trong đó: 16 viên bị xóa tên và 8 viên khỏi Đảng ”.

Để thực hiện các mục tiêu của Đại hội Đảng của tỉnh lần thứ XI ra đề, Đảng bộ, các quyền của các cấp từ tỉnh đến cơ sở phải tập trung đẩy mạnh công việc hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức ; phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; xây dựng văn bản hóa, con người, nâng cấp đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền biên giới, giữ vững an ninh chính trị, tự an toàn xã hội; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế … Phải xử lý, giải quyết tốt các mối quan hệ lớn giữa các thay đổi mới, ổn định và phát triển; between change new kinh tế và thay đổi mới giá trị chính; giữa trường kinh tế và định hướng xã hội chủ nghĩa; giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn bản hóa, thực hiện tiến trình và công bằng xã hội với nhiều vấn đề mới đặt ra, yêu cầu phải được giải đáp và giải quyết, cả về lý luận và thực hiện một cách hài hòa tạo nên đồng thuận, thống nhất trong toàn xã hội trong thời kỳ mới thay đổi.

Rất nhiều tác động yếu tố khó lường

Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025 xác định rõ các yếu tố tác động đến nâng cao năng lực và sức mạnh chiến đấu của các cấp trên địa bàn tỉnh bao gồm các nội dung sau:

Sự tích cực tác động từ trái của trường kinh tế như chạy theo lợi ích, lợi ích của một bộ phận, viên chức; phân tích giàu có, nghèo trong các tầng lớp nhân dân, tình trạng bất công trên các lĩnh vực trong xã hội, tình trạng phân loại thương mại, cá nhân chủ nghĩa… hiện nay đang có hướng phát triển không có giải pháp server active to, while there are the other face trở nên nghiêm trọng. Yếu tố trạng thái trong lãnh đạo, quản lý kinh tế, xã hội ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị; tệ quan liêu, tham chiếu, tiêu cực, sự suy thoái về đạo đức, lối sống trong một số bộ phận có chức năng, có quyền… Slow được ngăn chặn, đẩy lùi. Tất cả tác động tạo nên hoài nghi, dao động và cả tiêu cực trong tư tưởng của Bộ quản lý, Viên chức.

Âm thanh, thủ đoạn của các thế lực thù địch với chiêu bài “diễn biến hòa bình”, chúng tôi thu được lợi ích từ những khó khăn, yếu kém, sự tha hóa của một bộ phận, viên chức trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, khi tỉnh có cơ chế mở cửa kêu gọi đầu tư trong thời kỳ đổi mới cơ hội cho các thế lực thù địch tìm mọi cách khoét sâu thêm Mắc kẹt, tìm cách làm suy yếu ngay từ nội bộ các tổ chức để lôi kéo, mua sắm tổ chức, chia rẽ nội bộ… Khác mặt, chúng ta sử dụng tất cả các phương tiện truyền thông, trong đó đặc biệt là internet để thường xuyên, nói xấu, bôi trơn một số tổ chức , một số đồng chí hướng… Mục tiêu của họ là chia rẽ nội bộ, làm giảm lòng tin của nhân dân đối với các tổ chức rối loạn chính trị, hình thành các xu hướng chính, xã hội đối kháng , thực hiện âm chính trị, gây hoang mang trong bộ phận quản lý, nhân viên và nhân viên để thực hiện “tự diễn biến” từ bên trong.

Khi thực hiện các chương trình chủ, mới đổi chính sách của tỉnh thời gian qua xuất hiện các yếu tố kém trong quản lý nhà nước, quản lý xã hội góp phần tạo ra các nhân sự của tư tưởng chính trị, đạo đức , Lối sống trong một số Bộ phận, Ủy viên. Sự suy giảm sức mạnh này làm nảy sinh những hoạt động xã hội không được kiểm soát và xử lý nghiêm minh đã tạo ra khoảng cách lớn giữa những người làm ăn chân chính, lương thiện với những người suy tôn đạo đức làm ăn bất chính, kể cả làm tham quan để có được cải thiện ngày càng gia tăng, còn là sự khuyến khích người khác không tôn trọng pháp luật, không cần cao giá trị cả… This status of the capital of the bad phái phái, cục bộ, thiếu nhất trong từng tổ chức; is not select the true people to the job of true, bỏ qua nhiều người có phẩm chất, năng lực. Vì thế nảy sinh tư tưởng, ý thức chấp nhận nguyên tắc sinh hoạt, thiếu tin tưởng ở bộ quản lý, thiếu tôn trọng, thiếu tin tưởng đối với không ít bộ phận, cả bộ lãnh đạo thiếu nhiệt tình tu dưỡng, phấn đấu… Đó cũng là nguyên nhân cơ bản nên sự tư tưởng chính trị, niềm tin, đạo đức… Bộ phận, Ủy viên hiện nay.

Cùng với xu thế toàn cầu hóa và quốc tế nhập khẩu trên các lĩnh vực của đời sống; sự phát triển mạnh mẽ của khoa học và công nghệ trong khu vực, trong nước và trên thế giới, đặc biệt là ngày hôm nay công nghệ thông tin trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp đã hoạt động thay đổi nhiều đến công việc được xây dựng Đảng. Sự bùng nổ của các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội có tác dụng chuyển tải thông tin, tác động mạnh đến nhận thức tư tưởng, tình cảm của dân cư đối tượng; giúp các tổ chức có thể nhanh chóng thu thập, nắm bắt những thông tin mới, tình hình hoạt động mọi mặt của địa phương cũng như tăng cường các công cụ, phương tiện để đội ngũ cán bộ, tập viên tự động, nâng cao năng lực. Tuy nhiên, sự phát triển của các phương tiện truyền thông hiện đại đến phát nổ thông tin làm việc tiếp nhận thông tin dễ bị nhiễu và có lại thông tin khó kiểm tra lại những khó khăn nhất định đối với công việc xây dựng Đảng.

Trong quá trình thay đổi mới để phát triển kinh tế, hòa nhập chung với việc hỗ trợ công việc hóa, hiện đại hóa trên địa bàn tỉnh phải vừa làm vừa rút kinh nghiệm, chưa lường hết được các tác động của mặt trái cơ chế school, international entry. Cùng với xu hướng toàn cầu hóa diễn ra mạnh mẽ và cả công thức, nhất là sự cạnh tranh quyết định cũng là cơ hội thuận lợi cho các thế lực thù địch và áp dụng tất cả những gì có thể từ sức mạnh kinh tế tế thông qua đầu tư, tự do chính trị, phản hồi văn hóa thông qua công nghệ thông tin, học sinh du học, tham quan, du lịch … but we are missing the basics, the policy book , khoa học để chủ động ngăn chặn những người trong phạm vi cho nhiều người có tâm lý sùng bái đó là môi trường để chủ nghĩa cá nhân lợi ích, thực hiện phát triển và các thế lực thù địch thực hiện âm thanh và hoạt động “ diễn biến hòa bình ”, thúc đẩy“ tự diễn biến ”,“ tự chuyển hóa ”, tăng cường hoạt động chống phá, chia rẽ nội bộ Đảng và phá hoại hệ thống gắn kết giữa Đảng với nhân dân, suy yếu vai trò lãnh đạo của Đảng.

(more)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *