Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với lịch phát triển

Rate this post


Đề án đặt mục tiêu đến năm 2030, Bắc Ninh phấn đấu đón và phục vụ trên 5 triệu lượt du khách. Ảnh minh họa: TL

Cụ thể, mục tiêu của Đề án nhằm thực hiện có hiệu quả các quyết định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bảo tồn, phát huy giá trị, văn bản hóa gắn kết với du lịch phát triển. Đồng thời, phát triển du lịch Bắc Ninh nhanh, vững chắc, tương xứng với tiềm năng, lợi thế về di sản văn hóa; phát triển đồng bộ hạ tầng du lịch, cơ sở vật chất kỹ thuật theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, du lịch thông minh. Đến năm 2030, Bắc Ninh đưa ra trở thành một trong những trung tâm du lịch văn hóa lớn của vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng và của cả nước. Du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Theo đó, định hướng đến năm 2030, tỉnh Bắc Ninh đón và phục vụ trên 5 triệu lượt khách du lịch, tổng thu du lịch đạt khoảng 4,5 tỷ đồng tỷ đồng. Có trên 25 lao động trong ngành du lịch, trong đó tỉ lệ lao động đã qua đào tạo đạt 85%. Phát triển thêm từ 3-5 sản phẩm du lịch để đa dạng hóa sản phẩm du lịch. Phát triển đồng bộ các dịch vụ, sản phẩm du lịch hóa, các dịch vụ tiện ích, ứng dụng công nghệ, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Hoàn thành văn hóa cơ sở của tỉnh, được phát triển từ 1-2 sản phẩm du lịch “ảo”, du lịch “3D”…

To be used to the items on, the Department, the links, of the local file up the top of the leader of the level of the. và nhiệm vụ phát triển du lịch. Xây dựng và triển khai một số chương trình về văn hóa – du lịch như: “Mỗi người dân là một tuyên truyền viên di sản văn hóa, hướng dẫn viên du lịch; chương trình “Văn hóa ngoại khóa – du lịch” được đưa vào chương trình giáo dục học; Kế hoạch truyền thông thực hiện các quy tắc xử lý văn minh du lịch tại các trường phổ thông, các điểm di động, các điểm du lịch…

Từng bước, nâng cao nhận thức và khả năng sẵn sàng đón khách của cộng đồng dân cư, xây dựng và ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển du lịch, đẩy mạnh hoạt động thu hút đầu tư du lịch, khuyến khích các thành phần kinh tế trong và ngoài tỉnh là các nhà đầu tư chiến lược tham gia đầu tư phát triển các dự án lớn, có sức ảnh hưởng và lan tỏa sức mạnh. Tăng cường quy hoạch và đầu tư cơ sở hạ tầng kết nối trung tâm, khu, điểm du lịch, điểm di sản văn hóa; định hướng phát triển các sản phẩm du lịch từ giá trị di sản phẩm hóa tiêu biểu; thay đổi mới và tăng cường tác vụ tuyên truyền quảng bá, di sản văn hóa với xúc tiến du lịch và phát triển thị trường; phát triển nguồn nhân lực du lịch, chú trọng đội ngũ hướng dẫn viên du lịch.

Giao Sở VHTTDL là cơ quan đầu mối theo dõi, đôn đốc và tham mưu UBND tỉnh phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan được xây dựng và cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích tư vấn phát triển du lịch trên địa bàn. Các cơ sở, ban, ngành, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thành phố, căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và nội dung của Đề án, xây dựng kế hoạch, chương trình, dự án may be trien khai kết quả đạt được.

Q.VY

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *