Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ họp Bộ Chính trị

Rate this post

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo các cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án trình chiếu nội dung. Bộ thảo luận chính trị, đánh giá đề án “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới” đã bám sát và thực hiện đúng Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), Hiến pháp năm 2013, Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và tư tưởng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về con đường đi lên xã chủ nghĩa hội ở Việt Nam; bám sát tình hình thực hiện nước và thế giới; Vừa kế thừa, phát huy những thành quả đạt được trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam sau hơn 35 năm đổi mới, vừa tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm quốc tế, từ đó xác định những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với việc thực hiện, định hướng quan điểm, tư vấn chỉ đạo trong giai đoạn mới, góp phần tạo lực đưa đất nước ta phát triển nhanh và vững chắc, hướng tới mục tiêu trở thành nước phát triển , theo định hướng xã hội chủ nghĩa vào giữa thế kỷ XXI.

Bộ chính trị cho rằng các nội dung trong Đề án là những vấn đề lớn, khó, tạp chí, đồng thời Bộ chính trị định mức những nội dung gì đã biết, đã được xác định, được thực hiện kiểm tra, chứng minh là đúng, đa số đồng thuận, đưa vào Đề án và hệ thống thông tin qua Đề án nhất cho Ban chấp hành Trung ương Đảng tại Hội nghị Trung ương lần thứ sáu xem xét, ban hành Nghị quyết.

Về đề tài “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, Bộ Chính trị định mức, công nghiệp hóa, hiện đại hóa là chủ trương liên tục và quán bar. nước ta trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội. Trong hơn 35 năm mới đổi, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đã thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở mức cao, chất lượng tăng trưởng được cải thiện, quy mô nền tăng nhanh, cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động tích cực chuyển động, ta trở thành nước được đưa ra đang phát triển có mức thu nhập trung bình; phát triển văn hóa, xã hội được quan tâm; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cấp.

Bên cạnh đó vẫn tồn tại một số tồn tại, hạn chế như tăng trưởng kinh tế không đạt mục tiêu chiến lược đề ra, tốc độ có xu hướng giảm; nguy cơ tụt hậu và rơi vào trung tâm thu nhập là chủ sở hữu nếu không quyết định thay đổi mới tư duy và hành động trong thực hiện công việc, hiện đại hóa. Hệ thống chính trị nhất thông qua Đề án cho Ban chấp hành Trung ương Đảng tại Hội nghị Trung ương lần thứ sáu xem xét ban hành Nghị quyết với mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam hoàn thành công việc hóa và kết thúc giai đoạn the start of too the current bigization; đến năm 2045, cơ bản hoàn thành quá trình hiện đại hóa, phấn đấu trở thành nước phát triển, có cao thu nhập; is an in the center of the area of ​​Asia about sản xuất thông minh và dịch vụ thông minh; xây dựng được xây dựng trên nền tảng hiện đại, phát triển thế giới nhóm thuộc tính.

Về Đề tài vùng Tây Nguyên, Bộ Chính trị đánh giá vùng Tây Nguyên là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh của cả nước; có chức năng và lợi thế để phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp sản xuất hàng hóa lớn kết hợp với công nghiệp chế biến, phát triển năng lượng và công nghiệp khai thác; is a table has a ĐỒNG BẰNG ĐỒNG BẰNG dân tộc anh em cùng sinh sống với bản sắc văn hóa riêng, độc đáo, đa dạng. Tuy nhiên, kinh tế – xã hội vẫn còn nhiều hạn chế, quy mô kinh tế còn nhỏ, trình độ phát triển thấp, không đồng đều, một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số đời sống còn khó khăn, thiếu đất ở và sản xuất; các thế lực thù địch sử dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo, đất đai để kích động, chống phá, làm khu vực này cần tiếp tục quan tâm đến việc tạo ra các điều kiện, đầu tư để phát triển trong thời gian tới.

Bộ chính trị nhất trí với mục tiêu Tây Nguyên đến năm 2030 phát triển nhanh, cơ sở dựa trên kinh tế xanh, tuần hoàn, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; phát triển kinh tế tế bào hiệu quả cao, hình dạng thành một số sản phẩm trong quy mô lớn có thương hiệu quốc tế gắn với biến thể trung tâm; một số cấu trúc hạ tầng giao thông quan trọng, hạ tầng số cơ bản được cấu hình thành; đẩy mạnh việc giải quyết vấn đề ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số; hệ thống sinh thái rừng và sinh học đa dạng được bảo vệ và phát triển; nước ninh nguồn được bảo đảm; an ninh khu vực biên giới được giữ vững; an ninh chính trị, tự động, an toàn xã hội được bảo đảm; khối đại đoàn kết các dân tộc được củng cố, tăng cường.

Về đề tài “Vùng Đông Nam Bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam”, Bộ chính trị định mức: Vùng Đông Nam Bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam luôn là vùng kinh tế trọng điểm, năng lực, sáng tạo bậc nhất, đi đầu trong đổi mới và phát triển, là đầu tàu, đóng góp lớn vào tăng trưởng, kinh tế, xuất khẩu, thu ngân sách nhà nước và giải quyết công việc của cả nước. Bên cạnh những kết quả, nhiều chỉ tiêu không đạt được như kinh tế tăng trưởng tốc độ, Tỷ trọng đóng góp vào GDP của cả nước, lao động tốc độ tăng tốc độ; công ty phát triển chưa vững chắc; mạng lưới kết cấu hạ tầng, nhất là hệ thống giao diện, y tế, giáo dục quá tải, thiếu đồng bộ; năng lực học tập, công nghệ và thay đổi mới tạo ra mục tiêu chưa đạt; an ninh chính trị, thứ tự, an toàn xã hội còn ẩn phụ tố phức tạp, nguy cơ mất ổn định.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, được đưa ra cho vùng Đông Nam Bộ là động lực tăng trưởng lớn nhất cả nước và thực hiện thắng lợi mục tiêu của Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021 – 2030 đã được Đại hội XIII thông qua, Bộ chính trị nhất trí với mục tiêu đến năm 2030 được xây dựng Đông Nam Bộ trở thành vùng phát triển năng lực, có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, động lực tăng trưởng lớn nhất cả nước; trung tâm khoa học, công nghệ và thay đổi mới sáng tạo, công nghiệp nghệ thuật cao, hậu cần và trung tâm tài chính quốc tế có tính cạnh tranh cao trong khu vực.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, các ý kiến ​​phát biểu đều đánh giá cao chuẩn bị rất công phu, bình thường, khoa học, cách làm mới, sáng tạo có trách nhiệm chất lượng tốt của Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập xây dựng các Đề án; giao cho các cơ quan chức năng tiếp thu ý kiến ​​của Bộ Chính trị và các cơ quan liên quan để hoàn thiện các Đề án báo cáo Bộ chính trị Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII; tiếp thu hoàn thiện, ban hành các quyết định của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế – xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ và vùng Tây Nguyên để các ngành học, địa phương triển khai thực hiện.

TTXVN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *