Tiếp tục thanh, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản

Rate this post

(HNMO) – Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về kinh doanh bất động sản, hoạt động trong bất động sản giao dịch, môi trường hoạt động bất động sản; phối hợp UBND các cấp tổ chức kiểm tra, rà soát các dự án nhà ở, kinh doanh bất động sản để đề nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện công việc hồi phục, đình chỉ, tạm dừng hoặc điều chỉnh, chuyển change, convert the project of kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật.

Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Xây dựng tại Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 13 / CT-TTg ngày 29-8-2022 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản xuất phát triển toàn diện, lành mạnh và vững chắc và Thông báo số 242 / TB-VPCP ngày 10-8-2022 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại hội nghị trực tuyến thúc đẩy phát triển tại nhà xã hội cho công nhân, người nhập thấp, vừa được Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị ký ban hành.

Bộ xây dựng tiếp tục thanh, kiểm tra hoạt động kinh doanh bất động sản.

Mục tiêu của kế hoạch nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật về nhà ở, kinh doanh bất động sản để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, vững bền; phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân có giá cả phù hợp với khả năng chi trả của hộ gia đình có thu nhập trung bình, thu nhập thấp và của công nhân, người lao động trong các khu công nghiệp, khu chế xuất ; triển khai đồng bộ, kịp thời giải pháp để phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân khu công nghiệp; cải tạo, xây dựng lại cũ chung cư và thị trường bất động sản.

Cụ thể, Bộ Xây dựng đề ra các nhiệm vụ trọng tâm: Nghiên cứu, hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến lĩnh vực bất động sản: Dự thảo Luật Nhà ở (bản sửa đổi); dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (bản sửa đổi); Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội; Nghiên cứu, đề xuất ban hành quy trình tự động triển khai đối với dự án nhà ở, khu đô thị; phối hợp các quy trình hướng dẫn địa phương, thủ tục chung để triển khai thực hiện đầu tư xây dựng dự án nhà ở thương mại, dự án nhà ở xã hội dành cho người thu nhập thấp và công nhân khu công nghiệp; chỉ đạo, hướng dẫn, phân phối hợp đồng rà soát địa phương, bổ sung quy hoạch, bố trí quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, thực hiện quy định quỹ đất 20% trong các dự án nhà ở, khu đô thị và bảo đảm yêu cầu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân trên địa bàn; phối hợp các rà soát địa phương và công bố danh sách các chủ dự án đầu tư ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ được cho mượn các gói hỗ trợ Equation 2% information. hệ thống ngân hàng thương mại.

Bộ trưởng Bộ xây dựng Giao diện quản lý nhà và thị trường bất động sản theo dõi tình hình, diễn biến trường bất động sản; kiến nghị giải pháp cho thị trường phát triển ổn định, sức mạnh tốt; tiếp tục hoàn thiện Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp hơn, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2025”; hoàn thiện và thực hiện công khai hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *