Rạng cơ đồ Việt Nam

Rate this post

Những năm sau miền Nam được giải phóng, nước ta đối mặt với vô vàn khó khăn, các thế lực thù địch bao vây kinh tế, bóng ma chiến trường “thường trực” ở hai đầu Tổ quốc. Trọng nước, hậu quả chiến tranh để lại rất nặng, kinh tế kiệt quệ, tàn tạ của chế độ cũ chờ cơ hội đầu trở lại chống phá cách mạng… Để phá vỡ thế bao vây, cô lập kẻ thù, đưa đất nước tiến lên, Đảng ta đã chủ động đánh giá lại tình hình thế giới, quan hệ giữa các nước và phe xã hội chủ nghĩa để vạch ra chiến lược phát triển đất nước trong tình hình mới. Trong đó, nhấn mạnh và thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, đa phương vì nền hòa bình thế giới, Việt Nam sẵn sàng là bạn, là điểm tin cậy của các nước…

Sau khi tham gia LHQ, Việt Nam tiếp tục phát huy cao độ hệ thống nhân văn, hòa bình và yêu thích hòa bình của dân tộc qua hàng ngàn năm lịch sử để tranh thủ sự ủng hộ của các thành viên, các tổ chức kinh tế thư viện tái thiết lập lại nước. Kêu gọi các nước hỗ trợ về chất xám, vốn, kỹ thuật, khoa học công nghệ… máy chủ cho sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội, nâng cấp đời sống cho nhân dân. Những thay đổi mới của đất nước, Việt Nam đã diễn ra các diễn đàn của LHQ để phá vỡ thế bao vây, cấm vận, tăng cường hệ thống với nước, các tổ chức thành viên. Việt Nam đã tăng cường mở rộng các mối quan hệ song phương, đa phương và trở thành đối tác chiến lược, bạn hàng với nhiều nước trên thế giới. Cùng với đó, Việt Nam song song nhận nhiều vị trí quan trọng trong tổ chức nhiều khóa như Phó chủ tịch Đại hội đồng LHQ, Thế hệ viên thường là hội đồng bảo mật LHQ… và là thành viên của nhiều hội đồng, công ước, hiệp ước… Đặc biệt, Việt Nam tích cực tham gia vào nỗ lực chung của LHQ trong việc giải quyết các vấn đề hòa bình, an ninh khu vực và quốc tế, thúc đẩy quyền con người; tham gia Phái bộ giữ hòa bình LHQ tại nhiều điểm nóng ở Châu Phi. Trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19, bên ngoài tham gia và đóng góp tiền cho Covax cơ chế, Việt Nam tích cực hỗ trợ thiết bị trang, nguồn nhân lực y tế và kinh nghiệm chống dịch… cho nhiều nước. Các hoạt động của Việt Nam trong tổ chức và trên trường quốc tế được LHQ đánh giá là hình mẫu toàn trách, là nhân tố quan trọng đóng góp cho hòa bình, ổn định khu vực và thế giới.

Có thể, việc trở thành thành viên LHQ không chỉ định hướng lối nói chuyện ngoại cảm của Đảng ta, mà là cơ hội để thể hiện vai trò, vị trí lãnh đạo và cơ đồ Việt Nam ngày càng rạng rỡ trên trường. International. This also is the important mark in too the Việt Nam hội nhập với thế giới. Vì vậy, 45 năm qua là một đường dài trong quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và LHQ. Việt Nam đã có nhiều đóng góp lớn vào sự phát triển chung của LHQ. Những đóng góp đậm nét của Việt Nam đối với LHQ cũng là cơ hội, điều kiện thuận lợi cho nước ta hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng hơn.

Ngày nay, trong thế giới tiên cảnh có nhiều biến động, mâu thuẫn giữa các nước, các nền kinh tế, vũ trang xung đột… rất phức tạp để hỏi nước chúng ta tiếp tục phát huy những thành công trong hoạt động đối ngoại. Tích cực chuyển từ “tham dự” sang “chủ động tham gia” và phát huy vai trò điều khiển của Việt Nam tại các cơ sở đa phương theo định hướng về công việc đối ngoại mà Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã ra chủ đề . Đồng thời, xem đây là một định hướng chiến lược rất quan trọng đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *