Nghiên cứu hỗ trợ, phục hồi, bảo tồn, phát huy văn bản hóa phi vật thể dân tộc thiểu số có nguy cơ mai một

Rate this post

Kế hoạch thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công ty bảo tồn, phát huy hệ thống truyền thông của dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch tại địa phương. Thông qua đó phát huy hiệu quả nguồn đầu tư của nhà nước, xã hội và cộng đồng trong công ty bảo tồn, phát huy hiệu quả truyền tải hệ thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái, Phú Thọ, Điện Biên, Nghệ An.

This activity is also being gain of the link of the people, Special for the bar niên (Lớp trẻ) thông qua các hoạt động đa dạng như sinh hoạt văn hóa, truyền các làn điệu dân tộc, dân vũ, truyền dạy nghề truyền thống, nghi lễ văn hóa mang đậm bản sắc từng dân tộc; create đồng điều kiện được giao lưu, vui chơi giải trí tốt từ hệ thống truyền thông văn bản trị giá của mình. Hướng dẫn chương trình tới nâng cao nhận thức về công việc tồn tại, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc thiểu số, trò chơi cao cấp có thể làm chủ thể văn hóa của các nghệ nhân, lão làng, trưởng bản, người có uy tín tín hiệu và đồng bào dân tộc thiểu số Vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong giai đoạn hiện nay.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu tổ chức các chương trình trên phải thực hiện đồng bộ giữa các nghiên cứu, bảo tồn văn hóa nghệ thuật với tuyên truyền của chủ, đường ngắn và Nhà nước trong công ty tác động truyền thông văn bản tồn tại. Các liên kết bên phải thường xuyên tuyên truyền, lồng ghép kế hoạch phát triển văn hóa phi vật thể và du lịch vào các nghiên cứu chương trình, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa phi vật thể do dân tộc thiểu số có nguy cơ cơ mai một.

Chương trình sẽ góp phần phục hồi, bảo vệ các thức, sản phẩm văn hóa truyền thông tốt đẹp như: các làn điệu dân ca, dân vũ, dân gian nghệ thuật, truyền thống nghề nghiệp đang có nguy cơ mai một, mất bản sắc của các dân tộc Tày, Thái, Dao, Mường, Phù Lá, Thổ, Ơ Đu ở ​​Yên Bái, Phú Thọ, Điện Biên và Nghệ An; Tổ chức hỗ trợ nghiên cứu, phục hồi, bảo tồn, phát huy văn bản hóa phi vật thể dân tộc thiểu số đảm bảo thiết bị, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương…

Theo kế hoạch, Vụ Văn hóa dân tộc trì, phối hợp với các đơn vị, các tổ chức địa phương tổ chức chương trình hỗ trợ Nghiên cứu, phục hồi, bảo tồn, phát huy văn hóa phi vật thể của các dân tộc. Đó là Lễ mừng tân dân tộc Tày tại huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái; Nghệ thuật khèn bè của dân tộc Thái tại thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái; Múa chuông và múa Rùa của dân tộc Dao ở huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ; Múa trống Đu của dân tộc Mường tại huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ; Lễ Quét làng dân tộc Phù Lá, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên; Nghề đan dây gai dân tộc Thổ, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An; Dân ca, dân vũ, dân nhạc của dân tộc Ơ Đu, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh: Yên Bái, Phú Thọ, Điện Biên và Nghệ An; UBND các huyện, thị xã Văn Yên, Nghĩa Lộ (tỉnh Yên Bái), Yên Lập (tỉnh Phú Thọ), Tuần Giáo (tỉnh Điện Biên), Quỳ Hợp và Tương Dương (tỉnh Nghệ An) phối hợp với Vụ Văn Hóa Dân generation the project results. /.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *