Hiến kế để phát triển du lịch Cần Giờ | Du lịch

Rate this post

Diễn đàn là cơ hội để đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trẻ em, ngành học TPHCM và huyện Cần Giờ thảo luận, chia sẻ, đề xuất giải pháp nhằm phát huy năng lực tại huyện Cần Giờ và du lịch TPHCM . Bên cạnh đó, diễn đàn góp phần hỗ trợ công việc chuyên môn, tham gia định hướng từ các cơ quan quản lý nhà nước gắn với lĩnh vực du lịch, nhằm khai thác năng lực, phát huy giá trị hiện có của ngành du lịch local.

Thông qua diễn đàn, các chuyên gia du lịch và đoàn viên, thanh niên tham gia đóng góp, hiến kế các giải pháp để từng bước cải thiện, khắc phục những khó khăn, hạn chế hiện nay. Đồng thời đưa ra những ý tưởng phát huy ngày càng mạnh mẽ, năng lực của huyện Cần Giờ, góp phần nâng cao chất lượng của ngành du lịch huyện Cần Giờ nói riêng và nói chung của TPHCM.

THU HƯỜNG

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *