Chỉnh sửa điểm khuyết trong công tác phòng, chống tham chiếu

Rate this post

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu trong thời gian tới, các bộ, cơ quan ngang, cơ quan Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉnh trang những điểm khuyết trong công tác phòng, chống tham chiếu; bảo trì xây dựng văn hóa tiết kiệm, liêm chính, không tham chiếu…

Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: Dương Giang / TTXVN

Đây là một trong những nội dung chỉ đạo Thủ tướng Chính phủ – Bí thư Ban Cán sự Chính phủ tại Công văn số 890 / TTg-VI ngày 3-10. Theo Công văn, để triển khai các nhiệm vụ, giải pháp về công tác phòng, chống tham chiếu, tiêu cực được nêu trong bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống tham Thu hút, tiêu điểm tại Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham chiếu, tiêu cực giai đoạn 2012-2022, định hướng hoạt động cho giai đoạn tới và báo cáo số 06-BC / TÍN ngày 23-7 -2022 của Bộ Chính trị về tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham chiếu, tiêu cực giai đoạn 2012-2022, nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ – Bí thư Ban Cán sự Chính phủ yêu cầu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng Cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp sau:

Chỉnh sửa ngay những điểm khuyết trong công tác phòng, chống thấm dột

Lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương tổ chức truyền thông, phổ biến, quán rượu tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham chiếu, tiêu cực giai đoạn 2012-2022 và nhiệm vụ, giải quyết thời gian tới, nhất là nội dung, nhiệm vụ về phòng, chống tham chiếu, tiêu biểu tại bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham quang, tiêu cực tại Hội nghị tổng kết và báo cáo số 06-BC / TÝ ngày 23-7-2022 của Bộ Chính trị; kiểm soát, có biện pháp chỉnh sửa, khắc phục chế độ hạn chế, khuyết điểm trong phòng tác động, chống tham chiếu, cực tiêu điểm chỉ được ra ở kết quả tổng hợp, nhất là những người hạn chế, khuyết điểm trong công việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và các hạn chế, khuyết điểm khác do nhân chủ quản lý.

Cùng với đó, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và những bài học kinh nghiệm đã được tổng hợp từ thực hiện công việc, chống tham chiếu, tiêu cực trong thời gian qua to grow the leader, only director, tổ chức thực hiện công việc, chống tham chiếu, tiêu cực trong thời gian tới; can đảm, bảo trì thực hiện các biện pháp đấu tranh, ngăn cản, ngăn cản cản trở, tiêu cực với quyết định chính trị cao hơn, hành động mạnh mẽ, liệt kê, hiệu quả hơn, tập trung vào các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc truyền thông, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, bảo trì xây dựng văn hóa tiết kiệm, chính chủ, không tham gia, tiêu cực trong ngũ ngũ sự bộ, viên chức, công vụ và nhân dân; đề cao gương mẫu, quyết định, nói đi đôi với làm và đi đôi với nói của người đứng đầu và tập thể lãnh đạo, các ngành, cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương trong phòng, chống tham chiếu, tiêu cực.

Tiếp tục kiểm soát, xây dựng, hoàn thiện đồng bộ cơ chế, chính sách, pháp luật về quản lý kinh tế – xã hội và phòng, chống tham chiếu, tiêu cực, nhất là pháp luật liên quan đến đấu giá, đấu thầu , quy hoạch, quản lý, sử dụng đai đất, tài sản, công chính, xã hội hóa, ngân hàng, tài chính, xây dựng, chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp … và trên các lĩnh vực đoàn kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, kiểm tra, truy tố, xử lý đề xuất, đề xuất; kịp thời phục hồi những bất cập, sơ đồ dễ bị lợi dụng để tham khảo, tiêu cực.

Siết luật, kỷ cương, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, thi hành án; kịp thời phát hiện, xử lý tiêu cực, đồng bộ vi xử lý, tiêu cực; ngăn cản có hiệu quả cản trở tình trạng, phức tạp cho người dân, doanh nghiệp trong việc giải quyết công việc; nâng cao kết quả thu hồi tài liệu tham khảo.

Tiếp tục hoàn thiện và thực hiện đồng bộ, có hiệu quả của các giải pháp phòng tham gia tích cực, nhất là các quy định về công khai, minh bạch, trách nhiệm giải quyết trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức , đơn vị; kiểm tra có hiệu quả tài sản, thu nhập của người có chức năng, quyền hạn; cải cách chính điều hành, thay đổi mới công nghệ quản lý; xây dựng bộ ngũ sự, công ty có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ trong tình trạng mới.

Tiến hành xử lý nhanh, giải quyết công việc, công việc tham quan, tiêu cực quan trọng, tạp chí, phân tích xã hội quan tâm Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham, tiêu cực theo dõi , chỉ đạo. Rà, lựa chọn, bộ phân tích có đủ bản lĩnh chính, phẩm chất của đạo đức tham gia: Ban chỉ đạo phòng, chống tham chiếu, tiêu cực cấp tỉnh; các Đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham chiếu, tiêu cực, các Đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham chiếu, tiêu cực cấp tỉnh (nếu có).

Tăng cường quyền kiểm tra sức mạnh để phòng, chống kính, tiêu cực

Thủ tướng cũng yêu cầu, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương liên tục sự kiện toàn bộ tổ chức, nâng cao năng lực, kết quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống tham chiếu, tiêu điểm cực, trước là cơ quan thanh tra nhà nước, cơ quan quản lý, thi hành án ở các cấp, các ngành, các đơn vị chuyên trách về phòng, chống tham chiếu, tiêu cực.

Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cần tăng cường quyền kiểm tra quyền lực để phòng, chống tham chiếu, tiêu cực; phối hợp thực hiện đồng bộ, thống nhất giữa xử lý kỷ luật Đảng với kỷ luật nhà nước, kỷ luật đoàn thể và xử lý hình sự, nhất là thực hiện tiêu chuẩn, hiệu quả cơ chế phối hợp trong phát triển , tham khảo, tiêu cực qua kiểm tra, giám sát, thanh tra, điều tra, truy tố, xử lý, thi hành án; tăng cường phối hợp với các cơ quan dân cử, đại biểu dân cử, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội, xã hội – nghề nghiệp, cơ quan báo chí và đề cao vai trò giám sát của nhân dân trong phòng, chống thấm, tiêu cực. Mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong phòng, chống tham chiếu, triển khai có hiệu quả hoạt động phòng, chống tham chiếu, tiêu cực ra khu vực Nhà nước.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bám sát các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp về công tác phòng, chống tham chiếu, tiêu đề trên và ý kiến ​​chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (Văn bản số 918 / VPCP-VI ngày 1-4-2022 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Công việc chương trình năm 2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thấm dột, tiêu cực và Văn bản số 1669 / VPCP-VI ngày 26-5-2022 của Văn phòng phủ triển khai thực hiện chính sách của Bộ Chính trị về công tác phòng, chống tham chiếu, tiêu cực ) để xây dựng kế hoạch chuyên đề về phòng công tác, chống thấm, cực hay bổ sung các nhiệm vụ có thể về công việc, chống tham, cực trong kế hoạch tác nghiệp hằng năm, có thời gian xác định time Cụ thể để tổ chức thực hiện, đảm bảo đầy đủ, nghiêm túc theo đúng các nội dung, nhiệm vụ đã được giao.

Thủ tướng giao Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tiến độ, kết quả thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính overlay at this text.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *