Chi tiết – Tỉnh ủy Bắc Ninh

Rate this post

(BNP) – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn vừa ký, ban hành Quyết định số 406 / QĐ-UBND phê duyệt Đề án “Phát huy giá trị di sản văn hóa với phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 ”.

Di tích Quốc gia đặc biệt – Đền Đô (phường Đình Bảng, thành phố Từ Sơn).

Mục tiêu của Project nhằm mục đíchhực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bảo tồn, phát huy value, văn bản sắc hóa gắn kết với du lịch phát triển. Đồng thời, phát triển khai du lịch Bắc Ninh nhanh, vững chắc, tương xứng với tiềm năng, lợi thế về di sản văn hóa; phát triển đồng bộ hạ tầng du lịch, cơ sở vật chất kỹ thuật theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, du lịch thông minh. Đến năm 2030, Bắc Ninh đưa ra trở thành một trong những trung tâm du lịch văn hóa lớn của vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng và của cả nước. Du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Định hướng đến năm 2030, toàn tỉnh đón và phục vụ trên 5 triệu lượt khách du lịch. Tổng thu du lịch đạt khoảng 4,5 đồng tỷ đồng. Có trên 25 lao động trong ngành du lịch, trong đó tỉ lệ lao động đã qua đào tạo đạt 85%. Phát triển thêm từ 3-5 sản phẩm du lịch để đa dạng hóa sản phẩm du lịch. Phát triển đồng bộ các dịch vụ, sản phẩm du lịch hóa, các dịch vụ tiện ích, ứng dụng công nghệ, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Hoàn thành văn hóa cơ sở của tỉnh; phát triển từ 1-2 sản phẩm du lịch “ảo”, du lịch “3D”…

To be used to the items on, the Department, the links, of the local file up the top of the leader of the level of the. và người phục vụ phát triển du lịch. Xây dựng và triển khai một số chương trình về văn hóa – du lịch như: “Mỗi người dân là một tuyên truyền viên di sản văn hóa, hướng dẫn viên du lịch; chương trình “Văn hóa ngoại khóa – du lịch” đưa vào các cấp độ giáo dục chương trình; Kế hoạch tuyên truyền thực hiện các quy tắc quy trình xử lý văn minh du lịch at the common fields, di tích điểm, điểm du lịch…

Nâng cao nhận thức và khả năng đón khách của dân cư cộng đồng; xây dựng và ban hành cơ chế, hỗ trợ chính sách phát triển du lịch, đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thu hút đầu tư du lịch, khuyến các thành phần kinh tế trong và bên ngoài tỉnh nhất là các nhà đầu tư chiến lược tham gia đầu tư phát triển lớn dự án, có sức ảnh hưởng và lan tỏa sức mạnh. TProcte plan and headers cơ sở hạ tầng kết nối trung tâm, khu, điểm du lịch, điểm di sản văn hóa; định hướng phát triển các sản phẩm du lịch từ giá trị di sản xuất văn bản tiêu biểu; đổi mới và tăng cường tác nghiệp tuyên truyền quảng bá, di sản văn hóa với xúc tiến du lịch và phát triển thị trường; Phát phát triển nguồn nhân lực du lịch, chú trọng đội ngũ hướng dẫn viên du lịch tại điểm.

UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch is cơ quan đầu mối theo dõi, đôn đốc và tham mưu UBND tỉnh phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan được xây dựng và cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh. Các cơ sở, ban, ngành, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thành phố, căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và nội dung của Đề án, xây dựng kế hoạch, chương trình, dự án may be trien khai kết quả đạt được.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *