Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu tăng cường kiểm tra việc tổ chức các cuộc thi người đẹp, người mẫu

Rate this post

Chỉ cho biết bên cạnh những kết quả đạt được về việc thực hiện nhiệm vụ phục hồi, phát triển kinh tế – xã hội nói chung, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam nói riêng, hiện tại công việc quản lý , tổ chức một số hoạt động vẫn còn hạn chế, bất cập, gây tệ hại trong xã hội. Cụ thể như: biểu diễn nghệ thuật, triển lãm mỹ thuật nội dung, tổ chức ảnh khi không được cấp phép, chấp thuận hoặc thực hiện không đúng với dung lượng đã được cấp phép, chấp thuận; các cuộc thi người đẹp, người mẫu được tổ chức với số lượng lớn, có tiêu chuẩn lệch dấu hiệu; …

Do đó, để tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, khắc phục các điểm tồn tại, hạn chế, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu Cục Nghệ thuật biểu diễn:

– Tăng cường kiểm tra, theo dõi tổ chức các cuộc thi người đẹp, người mẫu ra nhiều vòng ở nhiều địa phương và ở các địa phương có nhiều cuộc thi;

– Tổ chức thực hiện quy định tại Nghị định 144/2020 / NĐ-CP ngày 14/12/2020 về hoạt động biểu diễn nghệ thuật và các quy định pháp luật có liên quan;

– Chú trọng tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn các công việc thực hiện địa phương được cấp theo quy định của pháp luật trong việc chấp nhận tổ chức biểu diễn, cuộc thi người đẹp, người mẫu;

– Chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ cho các đơn vị, địa phương trong quá trình tổ chức hoạt động chuyên môn; set up the server database for the management of the active art icon;

– Chủ phối hợp với các cơ quan liên quan có biện pháp xử lý phù hợp, kịp thời (triển khai giải pháp nghiệp vụ, kỹ thuật để loại bỏ, ngăn chặn…) đối với hoạt động biểu diễn, cuộc thi người đẹp, người mẫu trên mạng không gian có phạm vi.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quản lý số lượng, chất lượng cuộc thi người đẹp, người mẫu trên địa bàn; tăng cường phối hợp trong quản lý đối với cuộc thi người đẹp, người mẫu có mô hình lớn, có nước yếu tố, liên quan đến công ty dân tộc, bình đẳng giới, trẻ em, được tổ chức nhiều vòng ở nhiều địa phương; thẩm định hợp lệ hồ sơ (trong đó kiểm soát kỹ lưỡng hệ thống bảo đảm, phù hợp với phong cách, mỹ tục của dân tộc, văn hóa truyền thống, phù hợp với tuổi, giới tính và điều kiện thực hiện địa phương) trước khi tham gia trực tiếp hoặc không chấp nhận tổ chức các cuộc thi người đẹp, người mẫu; tăng cường kiểm tra, theo dõi sau khi cấp văn bản chấp thuận, kiểm tra quyết định cuộc thi người đẹp, người mẫu, chỉ đạo công việc hồi phục danh hiệu, giải tán, hủy kết quả thi trong trường có phạm vi luật ;

Mộc An

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *