Bài 1: Chú trọng đưa ra quyết định cho cuộc sống

Rate this post

Tại Hội nghị Trung ương 5 khóa X, Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận và thông qua Nghị quyết số 15-NQ / TW ngày 30/7/2007, về việc tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động of main system. Sau 15 năm thực hiện, Nghị quyết tác động mạnh mẽ cả về việc nhận thức và hoạt động của hệ thống chính trị, của toàn bộ bộ phận, các viên chức, qua đó được xác định được yêu cầu cấp bách và các nét vẽ hiệu quả trên thực tế của sự thay đổi mới của lãnh đạo phương thức của Đảng trong mới hình ảnh.

TTXVN phóng viên thực hiện chùm 4 bài viết về: ‘Change new method of the leader of the Đảng’.

Bài 1: Chú trọng đưa ra quyết định cho cuộc sống

Thực hiện chứng minh, nhờ thường xuyên quan tâm, thay đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị, gắn kết với công cụ xây dựng tăng cường, chỉnh sửa Đảng, đặc biệt từ khi Ban chấp nhận hành Trung ương Đảng khóa X ban hành Nghị quyết số 15-NQ / TW, Đảng ta lãnh đạo đất nước, nhân dân có nhiều thành phần lớn, ý nghĩa lịch sử, mở ra giai đoạn phát triển mới của đất nước. Phương thức lãnh đạo của Đảng đã từng bước được thay đổi, đáp ứng yêu cầu của người thực hiện, qua đó định giá lại sự lớn mạnh của Nghị quyết Trung ương 5 khóa X cả về lý luận và thực thi.

Không ngừng bổ sung, hoàn thiện

Chú thích ảnh
Quang cảnh khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội, sáng 26/1/2021. Tư liệu ảnh: TTXVN

Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị và toàn xã hội bằng Cương lĩnh, đường lối, chủ trương của mình, công thức là các quyết định. This is the best base, by the QUYẾT ĐỊNH CỦA Đảng là sự kết hợp của lĩnh vực chính trị, tập trí tuệ.

Nếu không phù hợp quyết định của Đảng, sẽ dẫn đến kế toán hậu quả. Đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng là đầu hàng tiên tố, bảo đảm cho lợi ích của cách mạng Việt Nam. Phương thức lãnh đạo của Đảng được thay đổi mới mạnh mẽ và phát huy hiệu quả thông qua ban hành, thực thi cương lĩnh, đường lối, chủ trương đúng đắn, phù hợp với thực tiễn nước và xu thế của đại thời gian.

Trước yêu cầu thực hiện, Nghị quyết số 15-NQ / TW được ban hành ngày 30/7/2007 nhằm tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị. Qua 15 năm thực hiện, Đảng ta không ngừng hoàn thiện, thay đổi mới, chú trọng đưa ra đường lối, chủ trương của Đảng vào cuộc sống, thông qua cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm việc.”

The new method of the leader of the Đảng có vô nghĩa cùng quan trọng trong quá trình thực hiện các mục tiêu, tầm nhìn, sứ mệnh của Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng và phát huy trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, tinh thần thượng tôn pháp luật, khắc phục tình trạng lãnh đạo hoặc bao biện, làm thay Nhà nước…

Có thể định hướng, lãnh đạo phương thức phải kết hợp với lãnh đạo của Đảng, chỉ có phương thức lãnh đạo hiệu quả thì đường lối, chủ trương đúng đắn của Đảng mới được đưa vào cuộc sống. Các quyết định đã được xây dựng, ban hành phải phù hợp với người thực hiện, phù hợp mong muốn, nguyện vọng của nhân dân, mới nhanh chóng được triển khai, mang lại hiệu quả, đưa đất nước vượt qua khó khăn, giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế – xã hội, cố định niềm tin của nhân dân với Đảng.

Gần đây, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, cũng có thể hiện phương thức, cách làm mới, khoa học, bài bản, có sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, sự kết hợp của cả hệ thống chính trị, đoàn kết nhất trí, quyết tâm cao nhất của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân theo đúng tinh thần “tiền hô hậu ủng hộ”, “nhất hô bá ứng”, “trên dưới lòng đồng đội” và “chiều ngang thông tin suốt ”.

Ngay trong ngày đầu tiên của nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, Quốc hội khóa XV đã tổ chức 2 kỳ họp; Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ngành Nội chính, Văn hóa, xây dựng Đảng, Ngoại trừ lần tổ chức Hội nghị toàn quốc để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Tất cả các hội nghị đều được kết nối trực tuyến với bộ, ban, ngành và các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu, các cấp và tổ chức các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị trong toàn bộ hệ thống chính hỗ trợ xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động thực hiện Nghị quyết phù hợp with the tools of the local, ngạch, cơ quan, đơn vị mình; phải làm hết sức lực, tránh hời hợt, định thức. Mỗi bộ quản lý, trước hết là bộ lãnh đạo, quản lý cấp, đặc biệt là người đứng đầu phải làm gương, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tạo ra cao nhất trong tổ chức triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng sớm đi vào cuộc sống, hướng tới mục tiêu xây dựng Tổ quốc ta ngày càng bền vững, nhân dân ngày càng hạnh phúc; đất nước ta ngày càng phát triển, phồn vinh.

Kịp thời đáp ứng yêu cầu thực hiện

Chú thích ảnh
Quang cảnh hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Ảnh: Phương Hoa / TTXVN

Nhìn lại các đại hội nhiệm vụ có thể nhận thấy, các quyết định chuyên môn được ban hành rất nhanh, đầy đủ và rất trúng, đáp ứng yêu cầu thực hiện, được triển khai nhanh chóng và đạt được những bước chuyển đổi tích cực .

Đi lên từ một nông nghiệp, vì vậy công ty phát triển nông nghiệp, nông thôn, nâng cao đời sống của người dân của nông thôn luôn được toàn Đảng, toàn dân, toàn bộ hệ thống đặc biệt quan tâm. Ban chấp hành Trung ương Đảng, khóa X đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ / TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và đạt được nhiều thành tựu lớn, toàn diện sau 15 năm triển khai thực hiện, nhất là trong cơ cấu lại nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, cải thiện đời sống của nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước ngày càng được củng cố, nâng cao. Nhận đầy đủ hơn về vị trí, vai trò chiến lược của vấn đề tam nông, tại Hội nghị lần thứ 5, Khóa XIII, Ban Chấp hành Trung ương tiếp tục thông qua Nghị quyết số 19-NQ / TW về việc phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, hướng đến nông nghiệp hiện đại, nông dân văn minh, nông thôn thịnh vượng.

Để phát triển nông nghiệp, nông thôn, đất đai luôn là đặc biệt tài nguyên, nguồn lực của quốc gia. Nghị quyết số 19-NQ / TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI được ban hành nhằm mục đích quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên đai đất. Quá trình triển khai thực hiện, nhiều vấn đề thực hiện, thiết lập yêu cầu cấp thiết bị tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật về đất đai. Do đó, Hội nghị lần thứ 5, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã thông qua Nghị quyết số 18-NQ / TW ngày 16/6/2022, về việc tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cấp cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đai đất, tạo lực cho ta trở thành nước phát triển có cao thu nhập. Trong đó, trọng tâm là sửa đổi Luật Đất đai năm 2013 và các luật khác có liên quan, bảo đảm đồng bộ, hệ thống nhất, kịp thời, cho đúng, sát thực tế và đáp ứng được yêu cầu phát triển trong thời kỳ mới, bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, người dân và nhà đầu tư, tạo nguồn và động lực mới để phấn đấu đến năm 2030 nước ta trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Base into the main pointation, kinh tế, văn hóa, xã hội và quốc phòng, an ninh, nước ta hình thành 6 vùng, bao gồm vùng trung du và vùng núi Bắc Bộ; Zone Đồng bằng sông Hồng; Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung; Tây Nguyên; Vùng Đông Nam Bộ và vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Qua các kỳ đại hội, Đảng ta luôn chú trọng phát triển nhằm mục đích khai thác, phát huy cao nhất năng lực, lợi ích của từng khu vực và các địa phương trong khu vực phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Gần đây nhất, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cũng đề ra chủ trương: “Nghiên cứu phù hợp vùng, nâng cao chất lượng quy hoạch vùng theo hướng tích hợp, đa ngành; khai thác tốt hơn và phát huy tốt nhất các lợi ích của mỗi vùng về tầng kết cấu, tự nhiên điều kiện, vị trí kinh tế chính trị, nguồn nhân lực và tăng cường liên kết vùng và vùng liên kết để tham gia vào toàn cầu giá trị chuỗi, tạo không gian phát triển mới … ”.

Sau gần 2 năm thực hiện các quyết định của Đại hội XIII của Đảng về khu vực phát triển, Bộ chính trị khóa XIII đã ban hành các quyết định về khu vực phát triển. Trong đó có Nghị quyết số 11-NQ / TW ngày 10/2/2022 về Phương hướng phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 13-NQ / TW ngày 2/4/2022 về phương hướng phát triển kinh tế – xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Sau 17 năm thực hiện Nghị quyết và Kết luận của Bộ chính trị khóa IX và khóa XI về phương pháp phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2010, thời điểm Giai đoạn 2011 – 2020, các địa phương trong vùng đã nhận thức ngày càng rõ ràng hơn về vai trò, vị trí, tầm quan trọng và khai thác các chức năng, lợi ích của vùng. Mới đây, Bộ Chính trị khóa XIII đã ban hành Nghị quyết số 11-NQ / TW về Phương hướng phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Điều đó thể hiện khát vọng, ý chí, quyết tâm rất cao của Đảng, Nhà nước, nhân dân, nhất là cấp ủy, chính quyền, đồng bào dân tộc trong vùng, xây dựng vùng trung du và miền núi Bắc Bộ trở thành vùng phát triển xanh, vững chắc và toàn diện; is the model development of all water.

Là một trong những đồng bằng lớn nhất, phung phí nhất ở Đông Nam Á và thế giới, vùng Đồng bằng sông Cửu Long có nhiều chức năng, lợi thế cho phát triển vùng sản xuất và xuất khẩu lương thực, thực phẩm, thủy hải sản xuất và lớn nhất trái cây của cả nước. Nghị quyết số 13-NQ / TW của Khóa XIII Bộ Chính trị đã cập nhật, bổ sung các điểm quan trọng, chủ trương mới của Đảng gần đây, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, phấn đấu đến năm 2030 vùng Đồng bằng sông Cửu Long sẽ là vùng sinh thái, văn minh và vững chắc, mang đậm bản sắc văn hóa sông nước; đến năm 2045 trở thành vùng phát triển toàn diện, sinh thái, văn minh và vững chắc, mang đậm bản sắc văn hóa sông nước; has an development mode khá with cả nước; cơ sở hạ tầng kinh tế – xã hội đồng bộ, hiện đại.

Ngay sau khi Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc và triển khai Nghị quyết số 11-NQ / TW và Nghị quyết 13-NQ / TW kết nối trực tuyến với các tỉnh, thành phố trong các vùng, Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện các yêu cầu này nhằm thực hiện các mục tiêu thống nhất trong công việc chỉ đạo các bộ, cơ quan trung ương và các phương pháp trong từng vùng. Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang, Cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ban nhân dân các tỉnh, thành phố trong các phân vùng triển khai nhanh, hiệu quả, thực chất, toàn diện nhiệm vụ, giải pháp đã được đề ra; chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp công cụ thể của bộ, ngành, địa phương mình, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong giám sát, tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao…

Bài 2: Mọi chủ trương, chính sách đều vì dân

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *