Tiếp tục xây dựng Pháp viện thư viện thành trung tâm đào tạo lớn

Rate this post

Phó thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã ký Quyết định số 1155 / QĐ-TTg về phê duyệt duyệt Đề án “Tiếp tục xây dựng Thư viện pháp lý thành trung tâm lớn đào tạo các công cụ tư vấn”.

Mục tiêu tổng quát của đề mục nhằm mục đích định vị, chức năng của Học viện Tư pháp là trung tâm lớn về đào tạo, bồi dưỡng các phương pháp tư vấn, bổ trợ tư pháp, công cụ, viên chức thuộc phạm vi quản lý nước lý lý của Bộ Tư pháp; đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức, chế độ làm việc theo luật pháp, các chế độ của các bộ, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân khác có nhu cầu.

De set muc tieu đến năm 2030, Học viện Tư pháp thực sự trở thành trung tâm lớn, có uy tín trong đào tạo, bồi dưỡng định danh, bổ trợ tư pháp, Bộ công cụ làm việc theo luật, chế độ ở Việt Nam và có vị trí trong khu vực, cụ thể là giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2025 phấn đấu đào tạo nghề luật sư 2.000 người / năm, trong đó đào tạo luật sư phục vụ hội nhập quốc tế 100-150 người / năm , đào tạo nghề luật sư chất lượng cao 120-200 người / năm; đào tạo chứng chỉ nghề 1.000 người / năm, trong đó đào tạo chứng chỉ nghề nghiệp có chất lượng cao 100-150 người / năm; đào tạo đấu giá 100 người / năm; đào tạo thừa phát lại 100 người / năm …

Đề án phấn đấu đến năm 2030, Tư pháp viện học được 70% bài giảng và 100% giáo trình, hồ sơ tình huống của các chương trình đào tạo, bồi dưỡng; built and đưa vào ứng dụng mới 9 chương trình đào tạo.

THANH HẢI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *