Thực hiện Nghị quyết số 12-NQ / TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI về việc phát triển du lịch tỉnh Kon Tum đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Rate this post

Ngày 29/9/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 3250 / KH-UBND thực hiện Nghị quyết số 12-NQ / TU ngày 18 tháng 5 năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI về việc phát triển du lịch tỉnh Kon Tum đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Kế hoạch ra mục tiêu đến năm 2025: Về đầu tư cấu trúc hạ tầng du lịch kêu gọi xây dựng và đưa vào vận hành ít nhất 05 khách sạn cao cấp từ 4 đến 5 sao. Đồng thời, ưu tiên hỗ trợ các địa phương doanh nghiệp, các hộ kinh doanh đầu tư xây dựng các khách sạn, nhà nghỉ ở phân khúc trung bình và dân cư. Công nhận ít nhất 01-02 khu, 04-08 điểm du lịch địa phương. Thu hút đầu tư 02 khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng kết hợp với thể thao. Mỗi huyện, thành phố xây dựng ít nhất 01 văn bản đặc trưng gắn với lịch phát triển; được xây dựng từ 01-02 sản phẩm đặc trưng. Phấn đấu xây dựng Khu du lịch sinh thái Quốc gia Măng Đen, huyện Kon Plông cơ bản trả lời các ứng dụng của Khu du lịch quốc gia, trở thành điểm đến hấp dẫn, có thương hiệu của khu vực Tây Nguyên, trong nước và International.

Về lượt khách du lịch: Lượng khách du lịch đến tỉnh đạt 2,5 triệu lượt người. Bình lưu số ngày của khách du lịch tại tỉnh từ 02 ngày trở lên. Về lao động ngành du lịch: Lao động phục vụ trong ngành du lịch khoảng 3.000 người (trong lao động được đào tạo, bồi dưỡng là 1.500 người). Về tỷ trọng gia tăng các dịch vụ du lịch: Chiếm khoảng 10% GRDP của tỉnh.

Mục tiêu đến năm 2030: Về đầu tư cấu trúc hạ tầng du lịch có ít nhất 9-10 khách sạn, khu nghỉ dưỡng đạt tiêu chuẩn từ 4 đến 5 sao. Công nhận thêm 01-02 khu du lịch cấp tỉnh, 06-10 khu du lịch địa phương. Thu hút đầu tư thêm 01 khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng kết hợp với thể thao. Phấn đấu cơ bản hoàn thành các tiêu chí để công nhận Khu du lịch sinh thái Quốc gia Măng Đen, huyện Kon Plông đạt tiêu chuẩn Khu du lịch cấp quốc gia.

Về lượt khách du lịch: Phấn đấu đón trên 3,5 triệu lượt khách du lịch. Về lao động ngành du lịch: Lao động phục vụ trong ngành du lịch khoảng 3.500 người (trong đó lao động được đào tạo, bồi dưỡng là 2.000 người). Về tỷ trọng gia tăng các dịch vụ du lịch: Chiếm khoảng 15% GRDP của tỉnh.

To plan out of the title, the services and decidation to grow up bao gồm: Tăng cường sự lãnh đạo, sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền của các cấp; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội đối với việc phát triển du lịch của địa phương. Thực hiện công việc quy hoạch và quản lý quy hoạch; ban hành cơ chế, chính sách; huy động hiệu quả nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật máy chủ phát triển du lịch. Nâng cao chất lượng và phát triển các sản phẩm du lịch, đặc tính sản phẩm du lịch ưu tiên, có bản sắc riêng. Đẩy mạnh khoa học ứng dụng và công nghệ; thay đổi mới và nâng cao hiệu quả xúc tiến, quảng bá du lịch; tăng cường liên kết, hợp tác phát triển du lịch.

Tuấn Tài – Huy Thông

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *