Thúc đẩy xây dựng, hoàn thiện thể chế; This server is can beize, the main book to the life

Rate this post

Ngày 22-9, tại trụ sở Chính phủ, dưới sự bảo trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chính phủ họp phiên chuyên đề về xây dựng luật tháng 9 năm 2022.

Dự án họp có các Phó Thủ tướng Chính phủ: Lê Minh Khái, Vũ Đức Đam, Lê Văn Thành; các trưởng bộ phận, thủ trưởng các cơ quan ngang, các cơ quan thuộc Chính phủ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu trang họp Chính phủ chuyên đề luật, sáng 22-9. Ảnh: Dương Giang / TTXVN

Tại buổi họp, Chính phủ nghe dự thảo, tờ trình và cho ý kiến ​​đối với Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030; đề nghị xây dựng Chứng chỉ Luật, Luật Khoáng sản sửa đổi, Sửa đổi luật, bổ sung một số điều chỉnh của Luật Dược; đề xuất kéo dài thực hiện Nghị quyết số 30/2021 / QH15 của Quốc hội về công tác phòng, chống Covid-19 dịch.

Xây dựng ban đầu Quy hoạch tổng thể quốc gia

Đối với Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, các thành viên Chính phủ cơ bản nhất định đánh giá: Việc xây dựng, quy hoạch hồ sơ phù hợp với các quy định của pháp luật; Best with the main content of the plan to plan. Các đề xuất đại biểu, kiến ​​nghị một số nội dung cụ thể vào quy hoạch để bảo đảm toàn diện, tổng thể, liên kết, vững chắc.

Về nội dung này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng, đây là lần đầu tiên được xây dựng Quy hoạch tổng thể quốc gia. Quy hoạch bám sát, quy định hệ thống bảo đảm có liên quan; the big Direction of the rule and to the current Quan điểm, mục tiêu phát triển, phân bổ định hướng không gian hoạt động kinh tế – xã hội của quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 phù hợp với Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm giai đoạn 2021-2030 và các Nghị quyết của Bộ Chính trị, Quốc hội về phát triển kinh tế – xã hội, chiến lược phát triển phát triển, lĩnh vực đã được cấp phép có thẩm quyền phê duyệt.

Thủ tướng cho rằng, về cơ bản, nội dung của báo cáo quy hoạch đã được xem xét đến tính hợp lý, logic giữa các phần; các vấn đề có tầm quan trọng cấp quốc gia, quốc tế và các khu vực liên kết đã được tích hợp và được xử lý, hệ thống bảo mật, đồng bộ. Nội dung báo cáo đánh giá môi trường chiến lược cơ bản trả lời các yêu cầu theo quy định của pháp luật.

Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Tư vấn chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ phấn khởi hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, chương trình Ban hành chính phủ. Kế hoạch và tư vấn khởi động tiếp tục, giải trình và hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch tổng thể quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo ý kiến ​​tham gia của thành viên Chính phủ và đúng theo quy định pháp luật.

Thủ tướng Chính phủ ủy quyền Bộ trưởng Kế hoạch và tư vấn thay thế Chính phủ, Quốc hội xem xét, quyết định Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo quy định của pháp luật .

Thủ thuật lưu trữ cấp độ phân quyền, phân quyền và bổ sung nguồn trong kế hoạch quản lý; Cannot current quy an toàn dễ hiểu, dễ làm, dễ kiểm tra, đánh giá dễ dàng; sớm trình cấp có thẩm quyền.

Open the certificate of range width

Về đề nghị xây dựng Luật Công chứng, các thành viên Chính phủ toàn bộ hệ thống nhất thiết phải xây dựng, ban hành Luật, nhằm tiếp tục chế độ quản lý chủ, sách chính của Đảng, Nhà nước, tiến tới đơn giản thủ tục , tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch trong xã hội, cao trách nhiệm và đóng vai trò đóng góp của công chứng viên, tổ chức điều hành công việc chứng nhận cho Nhà nước và xã hội.

Nội dung Luật Công cụ bảo đảm phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng về xã hội hóa, phân cấp, phân quyền, cắt giảm thủ tục, thực hiện lợi ích cho xã hội, chú ý ưu tiên vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn; sử dụng hiệu quả các công cụ quản lý nhà nước bảo đảm đúng định hướng, có điều tiết.

Đồng thời, đề nghị chủ trì tiếp tục đánh giá quy định kỹ thuật của các chuyên ngành liên quan, tránh chồng chéo, thiếu đồng bộ để kiến ​​nghị sửa đổi, bổ sung phù hợp.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thống nhất mở rộng phạm vi công việc theo hướng tạo lợi ích cho doanh nghiệp và người dân nhưng bảo đảm giảm nhẹ cho các cơ quan nhà nước, tăng trách nhiệm của công ty và các tổ chức chức năng hành nghề chứng nhận đối với dân cũng như đối với Nhà nước.

Đặc biệt, số chuyển đổi nội dung cần xử lý đồng bộ theo các quy định của pháp luật về điện tử giao dịch. Luật công cụ chỉ quy tắc nguyên tắc và nội dung thực hiện các đặc thù, đặc biệt (nếu có). Việc xây dựng cơ sở dữ liệu là cần thiết nhưng phải đề xuất xây dựng Đề án tổng thể với các cơ sở dữ liệu khác của Pháp luật và có thể kết nối, chia sẻ quốc gia dữ liệu.

Về bổ sung kiến ​​nghị bổ sung trách nhiệm cho chứng chỉ giao dịch, cần bảo đảm giúp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, giảm thủ tục, giảm chi phí. Đặc biệt, các khoản phí, các khoản phí cần được hợp tác tính toán để mọi người có thể tiếp cận và tạo nguồn thu hợp lý cho ngân sách.

Khai thác tiết kiệm và tài nguyên vững chắc

Đối với đề xuất xây dựng Luật Khoáng sản (sửa đổi), các hệ thống đại biểu về sự xây dựng cần thiết, ban hành Luật, thể chế hóa Nghị quyết 10-NQ / TƯ của Bộ Chính trị về chiến lược định hướng địa chất, sản xuất và công ty khai thác đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Xử lý những tồn tại, hạn chế xử lý, vướng mắc; tăng cường hiệu lực, hiệu quả công việc quản lý nhà nước về địa chất, sản xuất; góp phần thúc đẩy phát triển nhanh và vững chắc kinh tế – xã hội, môi trường bảo vệ.

Thủ tướng đề xuất xây dựng Luật Khoáng sản (sửa đổi) phải tăng cường sức mạnh quản lý nhà nước, bài hát giải phóng nguồn lực; khai thác tiết kiệm và tài nguyên vững chắc; môi trường bảo vệ.

Luật phải gỡ bỏ những câu hỏi; quy định những vấn đề thực hiện mà chưa có quy định; Tăng cường cấp quyền, phân quyền, đi đôi với lực bổ sung, kiểm tra, giám sát, tạo lành mạnh môi trường, toàn bộ thông tin.

Cùng với việc cho ý kiến ​​cụ thể đối với từng nội dung của Luật Khoáng sản (bản sửa đổi), Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, Cơ quan liên tục kiểm tra, đánh giá các chính sách, bổ sung hoàn thiện các giải pháp, bảo đảm toàn diện, xác định ràng buộc, hệ thống nhất, khả thi; sửa chữa, hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Luật, gửi Bộ tư pháp đề nghị bổ sung dự án Luật này vào luật xây dựng chương trình, lệnh của Quốc hội năm 2023.

Giải quyết vấn đề thời gian, cung cấp đủ thuốc cho khám, chữa bệnh

Về đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược, các thành viên Chính phủ cho việc đó, sửa đổi Luật Dược là cần thiết, có thể chế hóa Nghị quyết số 20 / NQ-TƯ ngày 25- 10-2017 The Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, thiết lập và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; bảo đảm đáp ứng thuốc theo hướng đủ về lượng, tốt về chất lượng, giá hợp lý, đáp ứng nhu cầu phòng bệnh, chữa bệnh, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư sản xuất thuốc, vắc xin, sinh phẩm, thiết bị , tư vấn y tế, tham gia sâu hơn vào dược phẩm trị giá trong khu vực và trên thế giới.

Thủ thuật xây dựng đề xuất Luật cần bảo đảm nhất là hệ thống, đồng tính toán trong hệ thống pháp luật hiện hành về quản lý, sản xuất, kinh doanh dược; tiếp cận tối đa các quốc tế thông tin cũng như phù hợp với các quốc tế ước tính mà Việt Nam là thành viên; gỡ bỏ câu hỏi; tối đa giảm thiểu hành chính thủ tục. Những quy định cần sửa đổi, bổ sung phải được xác định rõ ràng về nội dung, sửa đổi phương án, bổ sung và đánh giá tác động có thể.

Đặc biệt, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc từ thực hiện phòng, đại dịch và các vấn đề cấp bách cần tháo gỡ ngay để đảm bảo cung cấp đủ thuốc, chữa bệnh cho nhân dân, phù hợp với tình trạng hình phát triển kinh tế – xã hội; khoa học bảo mật, an toàn, kịp thời, hiệu quả.

Thủ tướng Chính phủ cho ý kiến ​​vào các nội dung về bảo đảm cung cấp đủ, kịp thời thuốc đáp ứng yêu cầu an ninh, quốc phòng, khắc phục hậu quả thiên tai, phòng, chống bệnh dịch trong tình hình mới; tăng cường hơn nữa việc cung cấp đủ, kịp thời có chất lượng cho nhu cầu phòng bệnh, chữa bệnh cho người dân; nâng cao hiệu quả quản lý xuất khẩu, nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc phù hợp với tình hình phát triển kinh tế – xã hội và thông tin quốc tế.

Thủ giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, cơ quan liên quan tiếp tục rà soát, đánh giá chính sách, lấy ý kiến ​​của các cơ quan, chuyên gia, nhà khoa học , các đối tượng có tác động để bổ sung hoàn thiện các giải pháp, bảo đảm tính toàn diện, rõ ràng, hệ thống nhất, khả thi; chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ đề xuất xây dựng Luật, trình Quốc hội, bảo đảm cung cấp thuốc chữa bệnh cho nhân dân.

Đề nghị kéo dài thực hiện Nghị quyết 30 của Quốc hội về phòng, chống dịch

Đối với việc tổng hợp thực hiện Nghị quyết số 30/2021 / QH15 ngày 28-7-2021 kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV, Thủ tướng Chính phủ cho rằng, Nghị quyết này đã tạo ra cơ sở pháp lý, tăng tính chủ động cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các địa phương trong công tác phòng, Covid-19 dịch dịch; góp phần giúp tác giả phòng, Covid-19 hiệu quả chống dịch. Bên cạnh đó, trong quá trình thực hiện, tình hình có các diễn viên mới.

Do that, cần kết hợp, tổng kết, đánh giá kết quả chính xác, hiệu quả của Nghị quyết; đề xuất tiếp tục kéo dài thực hiện chính sách, bổ sung đặc biệt, điều chỉnh chính sách kịp thời trả lời yêu cầu, yêu cầu của người thực hiện cuộc sống; trên tinh thần đặt sức khỏe, mạng lưới tính toán của người dân lên trên hết, trước khi hết.

Thủ tướng nhấn mạnh, trên cơ sở kết quả tổng hợp Nghị quyết số 30/2021 / QH15 mà Chính phủ đã thảo luận, giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện dự án Quốc hội cho Licence the works of the solution, basic, and solution, the problem and the order of the footer, anti-service.

Kết thúc phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương các thành viên Chính phủ đã phát huy tinh thần trách nhiệm, thời gian, công sức, tập trung xây dựng luật và có những ý kiến ​​đóng góp đáng tin cậy, sát thực hiện trước các vấn đề cấp bách của đất nước.

Thủ tướng nhấn mạnh, xây dựng, hoàn thiện thể chế là một trong chiến lược gia chiến lược đã được Đại hội Đảng lần thứ XIII xác định. Do that, in the time to, the member over the Official, of, the ngạch, địa phương tiếp tục dành cho thời gian, công sức, trí tuệ, đôn đốc công ty xây dựng, hoàn thiện thể chế; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội tiếp tục sử dụng công cụ hỗ trợ chủ, đường lối của Đảng vào cuộc sống.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *