Thông báo tuyên truyền thực hiện Bộ tiêu chuẩn xử lý trong gia đình tại Hà Nội

Rate this post

(HNMO) – Ngày 27-9, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 250 / KH-UBND về việc triển khai thực hiện Bộ tiêu chí xử lý trong gia đình (Bộ tiêu chí) trên địa bàn Hà Nội đến năm 2025 , nhằm mục đích tuyên truyền mạnh mẽ, giáo dục về hệ thống truyền thông văn bản trị giá; giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, vững chắc; xây dựng văn bản lành mạnh, ngăn chặn sự suy thoái về đạo đức, lối sống và tệ nạn xã hội…

Mặt, biểu dương gia đình văn hóa tiêu biểu góp phần xây dựng văn bản hóa ứng dụng trong gia đình.

Theo đó, Hà Nội đặt các mục triển khai nội dung Bộ tiêu chí đến mọi gia đình và các thành viên gia đình trên địa bàn, góp phần nâng cao nhận thức về xây dựng gia đình ấm không, tiến bộ, hạnh phúc ; phấn đấu đến năm 2025, đạt 70% gia đình đăng ký thực hiện Bộ tiêu chí và 80% gia đình được cung cấp tài liệu về giáo dục đạo đức, đường sống trong gia đình. Tăng cường phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức tuyên truyền lồng ghép nội dung Bộ tiêu chí vào phong trào “Toàn dân đoàn xây dựng đời sống văn hóa” và các cuộc vận động thi đua khác . Phát huy vẻ đẹp tốt đẹp trong các mối quan hệ cơ bản của gia đình và từng bước đưa vào cuộc sống các tiêu chuẩn đạo đức, văn hóa con người Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập International. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030.

Với các đề mục, thành phố xác định 6 nhóm giải pháp, nhiệm vụ, gồm: Tổ chức các hoạt động triển khai thực hiện Bộ tiêu chí; tổ chức các hoạt động truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng; phát động đăng ký và đánh giá thực hiện công việc; biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Bộ tiêu chí, các gia đình tiêu biểu, gương điển hình ông bà, cha mẹ mẫu mực, con hiếu thảo, vợ chồng hòa hợp thuận, anh em đoàn kết, thương yêu nhau…

Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Bộ tiêu chí theo chuyên đề hoặc lồng ghép trong hoạt động kiểm tra, giám sát về công việc gia đình; tổng kết, báo cáo tình hình triển khai, thực hiện Bộ tiêu chí trong giai đoạn 2022-2025.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *