Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức mạnh chiến đấu của các cấp trên địa bàn

Rate this post

* NGUYỄN HỒNG TRÀ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy

Texture từ thực hiện

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã bắt đầu: “Việc phải làm trước tiên là sửa lại Đảng, làm lại cho từng đảng viên, từng đoàn viên, từng chi bộ làm nhiệm vụ Đảng giao phó cho mình, toàn tâm, toàn ý nhân dân phục vụ. Làm được như vậy thì dù công việc lớn đến mấy, khó khăn mấy chúng ta cũng định đoạt được lợi nhuận ”. Thực hiện lời dạy của Người, Đảng ta hết sức quan tâm đến công việc xây dựng Đảng, đặc biệt là trong công ty đổi mới đất nước, hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay.

Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII xác định mục tiêu tổng quát giai đoạn 2021-2025 là nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức mạnh chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và chính trị hệ thống trong sạch, mạnh mẽ toàn diện; củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, xã hội chủ nghĩa chế độ; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh toàn diện, mới thay đổi công cụ đồng bộ, công nghiệp hóa, hiện đại hóa; xây dựng và bảo vệ vững chắc quốc gia. Đồng thời định hướng quan điểm chỉ đạo xuyên suốt nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức mạnh chiến đấu để đáp ứng tình hình hiện hành chính trị và tạo điều kiện, tiền thực hiện các mục tiêu phát triển trong giai đoạn tiếp theo. Do đó, nhận thức đúng “Những thành phần hoạt động nâng cao năng lực lãnh đạo và chiến đấu của các cấp trên địa bàn Bình Phước hiện nay” là vấn đề rất quan trọng.

Thành công của hơn 35 năm đổi mới đồng bộ, toàn diện đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng đã trả lại cho đất nước nói chung, tỉnh Bình Phước nói riêng sự phát triển trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, sự việc ổn định về chính trị, kinh tế tiếp tục tăng trưởng, quốc phòng – an ninh được cố gắng, tăng cường, đời sống nhân dân được cải thiện và từng bước nâng lên. Điều đó góp phần làm cho: “Thế và lực, sức mạnh tổng hợp quốc gia, uy tín quốc tế, niềm tin của nhân dân ngày càng nâng cao”. The it to that the following picture is active to the build the Party, thiết bị góp phần cố gắng tin tưởng của nhân dân đối với Đảng, với sự nghiệp cách mạng, tin tưởng mục tiêu, con đường xã hội chủ nghĩa.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành quả đạt được thì không gặp khó khăn, thách thức đối với các bộ cấp, đội hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong tỉnh phải vượt qua, như “nền kinh tế phát triển chưa phát triển vững, nhiều hạn chế, yếu kém, đứng trước nhiều khó khăn, công thức mới do tác động của Covid-19 đại dịch và lập trình kinh tế toàn cầu đưa ra; xu hướng già hóa dân số nhanh, tốc độ công nghiệp hóa, đô thị hóa tăng cường; biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh đồng tính, phức tạp. Đặc biệt là những tác động tiêu cực từ trái cơ chế của trường kinh tế hàng ngày, thời gian tác động liên tục làm ảnh hưởng đến tâm tư, bộ phận cảm xúc, quản lý viên. Bên cạnh đó, bộ phận quản lý bộ phận, tùy chọn nhạt lý tưởng, giảm ý chí, khó, ngại, suy nghĩ về tư tưởng chính trị, đạo đức, đường sống, “tự diễn biến”, “tự động chuyển hóa ”làm ảnh hưởng đến thanh danh, uy tín của Đảng.

Mặt trái kinh tế trường định hướng xã hội chủ nghĩa đang tạo sự gia tăng về kết cấu xã hội – giai cấp, nền tảng giàu – nghèo, tệ nạn xã hội gây bất ổn định về an ninh chính trị, thứ tự an toàn xã hội. Bình Phước is a table connection Tây Nguyên với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Tuy có sự phát triển, tăng trưởng kinh tế ở mức khá cao trong những năm qua nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, nhất là các xã có đồng bào dân tộc thiểu số, xã giới, xã có đạo. Tình trạng nêu trên đặt ra những công thức không thể xem thường đối với công ty xây dựng Đảng, hỏi toàn Đảng cũng như từng chi bộ, tổ chức phải tiếp tục thay đổi mới, chỉnh sửa, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu; đặc biệt phải coi trọng mới thay đổi nội dung, phương thức lãnh đạo tầm soát nhiệm vụ trong mới tình hình.

Nâng cao sức mạnh toàn diện

Thực hiện nhiệm vụ chính thức của các cấp trên địa bàn Bình Phước những năm qua cho thấy, Nghiên cứu năng lực, quán triệt điểm, Đường lối của Đảng, chỉ thị, quyết định cấp trên có bước tiến trọng, cơ bản đáp ứng yêu cầu mới kỳ nhiệm vụ. Tuyệt đại đa số các tổ chức cơ sở (TCCSĐ), chủ sở hữu các cấp, tích cực, nghiên cứu kịp thời, học tập các quyết định, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương; quyết định, chỉ thị, chương trình, kế hoạch của cấp trên; tổ chức chặt chẽ, có hiệu quả của đợt học chính trị, quán cà phê quyết định, kết hợp với đơn thường xuyên thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ hoạt động trên các lĩnh vực của từng cơ quan , unit, local. Năng lực nghiên cứu, quán triệt điểm, đường ngắn của Đảng, chỉ thị, đề nghị cấp trên thể hiện rõ nét ở chất lượng nhận thức của các cấp, tổ chức và đội ngũ ngũ sự, các thành viên của chi bộ , the level of.

Các TCCSĐ, chi bộ, bộ phận đã nắm được tình hình, phân tích, đánh giá sát thương các yếu tố thuận lợi, khó khăn, vướng mắc đối với quá trình phát triển kinh tế – xã hội; cố định quốc phòng – an ninh ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Trên cơ sở đó, các TCCSĐ, chi bộ, các bộ phận được xác định đúng nhiệm vụ, trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, các nhà lãnh đạo, các mặt yếu, kịp thời có chủ trương, biện pháp sát thương trong lãnh đạo đạo, chỉ đạo các hoạt động. Qua nghiên cứu văn bản, quyết định, chương trình, kế hoạch hoạt động của TCCSĐ, chi bộ, các cấp cho thấy, nhận định, đánh giá trong các quyết định của lãnh đạo kỳ, hằng năm và các báo cáo báo cáo tổng kết của lãnh đạo hàng năm của TCCSĐ, các bộ, các bộ ngành hầu hết đều đánh giá đúng tình hình thế giới, trong nước, khu vực, nhất là tình hình địa phương. Năng lực quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện quyết định và công việc cải tiến hoàn thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của các bộ, bộ phận thuộc quyền. một số bộ hiện nay đã đáp ứng yêu cầu của thời kỳ nhiệm vụ mới. Trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện các yêu cầu, các TCCSĐ, chi bộ, các bộ phận đã phát huy tốt dân chủ trong bộ, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội. Năng lực truyền thông, giáo dục chính trị và lãnh đạo tư tưởng quần chúng của chi bộ, các bộ cấp những năm gần đây có bộ chuyển đổi, nâng cao một bước giác ngộ của các tầng lớp nhân, củng cố niềm tin của nhân dân đối với vai trò lãnh đạo của Đảng, vai trò quản lý của Nhà nước và phát huy quyền làm việc của nhân dân đối với sự thay đổi toàn diện của nhân dân, đất nước và cuộc họp new change in the build the build, edit the Party.

Trước sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh và địa phương, cấp ủy, TCCSĐ luôn có kế hoạch và lãnh đạo, chỉ đạo hàng tháng, giáo dục chính trị, nâng cao nhận thức, trách nhiệm The Persie, create the best system about accept the format and action in the TOÀN BỘ. Đặc biệt, đối với các vấn đề phức tạp sinh ra trên địa bàn, chi bộ, các bộ phận luôn chủ động nắm chắc tình hình, thời gian chỉ đạo giải quyết, không để hình thành các “điểm nóng”.

Bảo đảm “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”

Để bảo đảm lãnh đạo các cấp từ tỉnh đến cơ sở ngày càng được củng cố, các tổ chức trên địa bàn tỉnh cần duy trì thực hiện tốt hơn một số nhiệm vụ sau:

Phải tập trung đề ra các chủ trương, đường ngắn lãnh đạo các cấp, các thành viên trong hệ thống chính trị và các lĩnh vực quan trọng của đời sống xã hội ở các cấp, các cơ quan, đơn vị trong toàn hệ thống chính bảo đảm cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”; must be done by the quy định khít khao trong Điều lệ Đảng, Hiến pháp và các quy định của pháp luật, cũng như các quy định, quy định của các tổ chức khác nhau trong hệ thống chính trị, các tổ chức hội đồng mà chúng tôi bảo mật vai trò của Đảng thống nhất lãnh đạo công việc tư tưởng đối với hệ thống chính trị và toàn xã hội. Đồng thời lãnh đạo xây dựng tổ chức, máy chủ, bộ quản lý và hoạt động của chính hệ thống để phục vụ lãnh đạo của từng giai đoạn, thời kỳ, với từng đối tượng.

Đảng thống nhất tổ chức lãnh đạo, tổ chức và quản lý đội ngũ ngũ quan của cả hệ thống chính trị, các nhà nước doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp; kiểm tra chặt chẽ tổ chức tác nghiệp, Đảng bộ đã được quy định trong điều lệ, quyết định, chế độ, quy định của Đảng. You must coi đây là cơ sở chính trị, pháp lý hết sức quan trọng, giúp đỡ các cấp từ tỉnh đến xây dựng và kiểm tra toàn bộ hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị, đặc biệt là máy các quyền chính thức cũng như các lĩnh vực quan trọng của đời sống xã hội.

Các cấp mới thường xuyên thay đổi, nâng cao chất lượng, hiệu quả của công việc lập kế hoạch chủ, chính sách để xây dựng hệ thống chủ, bảo mật chính sách với thực hiện quản lý địa phương, đơn vị, dễ thực hiện hiện. Tập hợp xây dựng, nâng cao chất lượng ngũ ngũ bộ, nhất là lãnh đạo các cấp. Triển khai có hiệu quả Đề án nâng cao chất lượng ngũ ngũ bộ, công chức, viên chức tỉnh Bình Phước giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Tiếp tục sự kiện toàn tổ chức máy tính thực sự, hoạt động động hiệu lực, hiệu quả. Triển khai thực hiện tiêu chuẩn Kế hoạch số 77-KH / TU ngày 4-5-2022 của Tỉnh ủy về thực thi Kết luận 21-KL / TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh sửa Đảng và chính trị hệ thống; ngăn chặn, ngăn chặn, ngăn chặn, xử lý tiểu viện, các nhà tư vấn về tư tưởng chính trị, đức tính, cuộc sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự động hóa”.

Tập trung thực hiện có hiệu quả của công việc kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật với tinh thần chấp hành kỷ luật cũng đồng thời phải chấp hành pháp luật của Nhà nước và ngược lại. Tăng cường ban kiểm tra ủy quyền máy, giám sát của Đảng từ tỉnh đến cơ sở. Khẩn trương bổ sung các chế độ, quy định về thanh tra, kiểm tra hoạt động của mọi tổ chức và bộ phận, các viên chức cùng với việc phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, các quyền chính của các cấp, phục hồi các Lạc lệch biểu hiện, phạm vi quy định của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, đồng thời phát hành và xử lý các bộ phận, các thành viên và tổ chức có lạc lệch hiệu để từng bước nâng cao năng lực lực lượng lãnh đạo và sức mạnh chiến đấu, thể hiện ý chí và quyết định chính trị của toàn Đảng bộ trong thời gian tới.

(more)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *