Hai doanh nghiệp bị UBCKNN xử lý hàng trăm triệu không thể tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến và chậm công bố thông tin

Rate this post

Ngày 28/9, Thanh tra Ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định xử phạt vi phạm chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với công ty cổ phần của giao diện Công ty Đồng Nai (chứng khoán mã: DGT).

Cụ thể, giao diện công nghệ Đồng Nai bị phạt 70 triệu đồng theo quy định tại điểm 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020 / NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử lý vi phạm chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Nguyên nhân doanh nghiệp đã làm sai thời gian thông tin trên trang điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), trên hệ thống CBTT của Sổ chứng khoán nhà nước (UBCKNN) và trang thông tin điện tử tử của công ty: Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý I, Quý II / 2021; CBTT is not wrong time on the CBTT system of UBCKNN and on the page information of Công ty: Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) số 28 / NQ-HĐQT ngày 20/5/2021 về công việc miễn nhiệm vụ Phó Chủ tịch HĐQT ông Trần Ngọc Minh và bổ nhiệm ông Trần Quang Tuấn làm Phó Chủ tịch HĐQT; CBTT sai thời hạn đến nội dung HNX CBTT định kỳ 06 tháng và năm 2021về tình hình thanh toán, gốc trái phiếu của đợt chào bán trái phiếu 200 tỷ đồng năm 2019.

Cũng trong ngày 28/9, UBCKNN cũng ban hành Quyết định về việc xử lý vi phạm chính đối với Công ty cổ phần Tân Phú Việt Nam (chứng khoán mã: TPP).

Tổng cộng tiền Tân Phú Việt Nam bị phạt là 210 triệu đồng.

Trong đó, Tân Phú bị phạt tiền 15 triệu đồng vì đã có hành vi chính thức khi không định tại Quy chế nội bộ về quản lý công ty áp dụng công nghệ thông tin hiện đại để cổ đông có thể tham gia dự án và phát biểu ý kiến ​​tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc khác hình thức điện tử. Trong thời kỳ thanh tra, quy chế nội bộ về công ty quản lý của công ty cổ phần Tân Phú Việt Nam chưa có nội dung về việc áp dụng công nghệ thông tin hiện đại để cổ đông có thể tham dự và phát biểu ý kiến tại cuộc họp ĐHĐCĐ thông qua họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc khác hình thức điện tử theo quy định.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp này còn bị phạt tiền 125 triệu đồng với phạm vi bảo đảm thành viên Ban kiểm tra đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện và không thuộc các trường hợp quy định. Theo đó trong thời kỳ thanh tra, ông Ngô Đức Trung là thành viên Ủy ban kiểm toán đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tân Phú Việt Nam.

Mặt khác, TPP bị phạt tiền 70 triệu đồng khi công bố thông tin sai thời hạn đến Sở chứng khoán Hà Nội đối với nội dung công bố thông tin định kỳ 06 tháng năm 2021 về báo cáo tài chính trong kỳ, tình hình thức thanh toán, trái phiếu gốc trong kỳ, báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phiếu phát hành trong kỳ; nội dung công bố thông tin về việc hoàn thành mua lại trái phiếu trước hạn tại ngày 12/4/2022 theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 31 và điểm b Khoản 2 Điều 23 Nghị định số 153/2020 / NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định về việc chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp bán lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *