Du lịch thôn hẹn nhiều khởi sắc

Rate this post

Một số sản phẩm OCOP tham gia đánh giá, phân loại năm 2021

Thay đổi tư duy sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế nông thôn

Phát triển du lịch nông thôn gắn với tiến trình xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021-2025 được xác định là một trong những giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng NTM trên cơ sở thay đổi tư duy sản xuất nông nghiệp phát triển kinh tế nông thôn. Qua đó, góp phần hỗ trợ các kết quả thực thi địa chỉ, các NTM tiêu chuẩn. Vai trò chủ thể của người dân và cộng đồng trong quá trình triển khai chương trình được phát huy tối đa. Sự hoạt động tham gia tích cực, chủ động của doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức kinh tế khác vào phát triển kinh tế du lịch thôn thông qua các hình thức liên kết chuỗi giá trị du lịch hiệu quả cũng được thúc đẩy một cách mạnh mẽ.

Từ đó, tạo cơ sở, tiền lực cho du lịch nông thôn phát triển theo hướng vững chắc, bao trùm và đa giá trị, phù hợp với nhu cầu thị trường trên cơ sở sử dụng hiệu quả, bảo tồn, phát huy giá trị truyền thông văn bản trị giá, làng nghề, nông nghiệp hoạt động, miền đặc trưng môi trường sinh, gắn với số chuyển đổi, mới thay đổi, sáng tạo.

Cảnh sắc làng quê Hải Phòng ngày càng tươi đẹp

Sau hơn 4 năm triển khai (2018-2022) Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), tính đến nay nhiều phương pháp trên phạm vi cả nước được đánh giá, công nhận 65 sản phẩm OCOP thuộc nhóm dịch vụ du lịch cộng đồng và điểm du lịch. Trong đó, có nhiều khu vực, nhất là khu vực miền núi phía Bắc và Đồng bằng Sông Cửu Long đã phát huy được lợi ích tối đa về điều kiện tự nhiên, sản xuất nông nghiệp, văn hóa, làng nghề truyền thông để hình thành các đặc điểm của nông thôn du lịch.

This chính là điểm sáng cho cả nước học, nhân rộng, tiềm năng đánh giá, lợi ích của từng địa phương. Từ đó mở ra hướng đi mới cho du lịch nông thôn “cửa hàng cánh”.

Cảnh sắc làng quê Hải Phòng ngày càng tươi đẹp

Chuẩn hóa các điểm, sản phẩm du lịch nông thôn

Tại quyết định 922 / QĐ-TTg đã xác định rõ một số công cụ chỉ có thể cho Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng NTM giai đoạn 2021 – 2025. Theo đó, cả nước phấn đấu đến năm 2025 sẽ phát triển , chuẩn hóa các điểm đến, sản phẩm du lịch nông thôn; mỗi tỉnh / thành phấn đấu có ít nhất 1 điểm du lịch của nông thôn được công nhận với lợi thế về nông nghiệp, văn hóa, làng nghề hoặc môi trường sinh thái của địa phương; 50% cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch của nông thôn được công nhận đạt tiêu chuẩn của máy chủ du lịch.

Đẩy mạnh phát triển nông thôn liên kết với quá trình chuyển đổi số; ít nhất 50% điểm du lịch nông thôn được công nhận số hóa và kết nối trên trang quảng bá, xúc tiến du lịch bằng công nghệ số. 100% điểm du lịch nông thôn được giới thiệu, quảng bá; 50% điểm nông thôn ứng dụng các điện tử giao dịch trong hoạt động du lịch.

Cảnh sắc làng quê Hải Phòng ngày càng tươi đẹp

Mỗi mới nông thôn có chức năng xây dựng lịch trình ít nhất 1 mô hình liên kết chuỗi du lịch trong nông thôn đặc thù. Ít nhất 70% nông thôn chủ sở hữu được đào tạo, huấn luyện về nghiệp vụ quản lý du lịch; 80% lao động du lịch nông thôn được bồi dưỡng, huấn luyện và nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng của khách du lịch, trong đó ít nhất 50% là lao động nữ; mỗi điểm du lịch có ít nhất 1 nhân viên thành thạo ngoại ngữ. Cùng với đó, Việt Nam sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu và bản đồ của một số nông thôn du lịch trên toàn quốc.

Sản phẩm OCOP được giới thiệu, quảng bá tại các hội chợ xúc tiến thương mại

Đồng bộ giải pháp

To get the title item, at this QUYẾT ĐỊNH, Thủ tướng Chính phủ quy định 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, 6 nhóm giải pháp thực hiện và giao nhiệm vụ có thể cho các bộ, ngành trung ương; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Nguồn vốn được huy động triển khai chương trình gồm: vốn ngân sách trung ương được bố trí trong kế hoạch ngân sách trung ương của chương trình quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025, vốn ngân sách địa phương, vốn xã hội hóa (các doanh nghiệp, hợp tác xã, các loại hình kinh tế khác, cộng đồng dân cư …), vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án khác cùng một nguồn vốn huy động khác nhau.

Sản phẩm OCOP được giới thiệu, quảng bá tại các hội chợ xúc tiến thương mại

Căn cứ vào giải pháp nhóm, nhiệm vụ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 922 / QĐ-TTg, Bộ NN & PTNT đã xác định rõ 5 nhóm nội dung cơ bản của chương trình nông thôn du lịch phát triển trong xây dựng NTM cần tập trung triển khai hiệu quả. Theo đó, toàn ngành sẽ tập trung cao vào công việc truyền thông, nâng cao nhận thức, thay đổi tư duy, kiến ​​thức, hành động cho cấp ủy, quyền chính, bộ máy; tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch; dân dân, cộng đồng, khách du lịch về phát triển nông thôn trong xây dựng NTM.

Tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách, văn bản hướng dẫn triển khai chương trình; đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý du lịch, trường kiến ​​thức, kỹ năng về hoạt động du lịch, tài nguyên bảo vệ, môi trường du lịch cho người lao động trong lĩnh vực nông thôn .

Sản phẩm OCOP được giới thiệu, quảng bá tại các hội chợ xúc tiến thương mại

Fptshop.com.vn toàn bộ ngành chú trọng triển khai nghiêm túc, bản mã, hiệu quả. Trong đó, ưu tiên huy động sự tham gia của phụ nữ, người nghèo, dân tộc thiểu số, người yếu thế nhằm góp phần nâng cao thu nhập, chất lượng cuộc sống cho người dân ở nông thôn.

Cùng với đó, toàn ngành sẽ tổ chức các sự kiện, lễ hội, tổ chức giới thiệu, kết nối cung cấp yêu cầu du lịch, nông thôn; lồng nghép giới thiệu sản phẩm du lịch, nông thôn tại các sự kiện quảng cáo du lịch Việt Nam, các chương trình kết nối nông nghiệp và chương trình OCOP. Trong đó, chú trọng đẩy mạnh chuyển đổi số trong quảng bá, giới thiệu sản phẩm du lịch, nông thôn…

Vườn hoa Cúc dược của HTX Nông nghiệp Thắng Thủy (Vĩnh Bảo) mỗi khi nở hoa rất thu hút khách đến thăm quan, chụp ảnh


Vườn hoa Cúc dược của HTX Nông nghiệp Thắng Thủy (Vĩnh Bảo) thời điểm cho thu hoạch đẹp nên thơ trở thành “điểm hẹn” của đông đảo du khách gần xa

Hải Phòng tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng dân cư về nông thôn du lịch

Tại Hải Phòng, căn cứ vào các giải pháp, nhiệm vụ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 922 / QĐ-TTg, thực hiện Công văn của Bộ NN & PTNT về việc đăng ký triển khai Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025, UBND TP Hải Phòng có quyền cho Sở Du lịch thành phố đăng ký với Văn phòng Điều phối NTM trung ương về nội dung triển khai chương trình.

Theo đó, Hải Phòng sẽ xây dựng và triển khai hiệu quả “Đề án phát triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng NTM giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030”.

Vườn hoa Cúc dược của HTX Nông nghiệp Thắng Thủy (Vĩnh Bảo) thời điểm cho thu hoạch nên thơ


Được biết, sau khi đề án này được phê duyệt, Sở Du lịch thành phố sẽ tham gia giải quyết cho UBND TP ban hành Kế hoạch triển khai. Trong đó, thành phố sẽ triển khai hợp tác, lồng đề mục với công việc thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Khoản 6, Điều 2, Quyết định 922 / QĐ-TTg nhằm bảo đảm các tính năng nhất, hiệu quả.

Trước mắt, bài hát với việc triển khai đồng bộ giải pháp thúc đẩy Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), Hải Phòng tập trung tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cộng đồng dân cư về du lịch nông thôn. Đồng thời đẩy mạnh xúc tiến quảng bá, kết nối các sản phẩm được công nhận OCOP phù hợp với các điểm du lịch để phục vụ nhu cầu mua sắm của khách hàng gần xa.

Kiểm soát viên, hoàn thiện cơ chế, chính sách hiện hành thuộc lĩnh vực nông nghiệp, lâm, thủy sản và dịch vụ du lịch, xúc tiến thương mại để hỗ trợ triển khai chương trình cũng được thành phố tích cực thúc đẩy.

Qua đó, hứa hẹn sẽ mang lại một “hội” lớn cho du lịch thành phố cánh trong tương lai…

KC

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *