Định hướng xây dựng quyết định của HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, giai đoạn 2022-2026

Rate this post

(HNMO) – Ngày 14-9, Thường trực HĐND thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch “Định hướng xây dựng nghị quyết của HĐND thành phố khóa XVI, giai đoạn 2022-2026”.

Kế hoạch xây dựng chủ động, trách nhiệm cao trong công việc hoàn thiện đồng bộ các cơ chế, chính sách, khung khổ pháp lý nhằm thực hiện lợi ích của các dịch vụ phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm an sinh hội, an ninh – quốc phòng của thành phố, gắn với việc thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố và các công việc của Thành ủy Hà Nội.

Bên cạnh đó, để nâng cao chất lượng công việc xây dựng quyết định của hội đồng thành phố, bảo đảm tuân thủ pháp luật và đáp ứng hiệu quả yêu cầu quản lý và phát triển trên mọi đời sống kinh tế – xã hội của Thủ đô trong thời gian tới.

Theo kế hoạch, giai đoạn 2022-2026, HĐND thành phố sẽ ban hành 88 quyết định ở cả kỳ họp chuyên đề và thường kỳ. Thường thì hội đồng thành phố trực tiếp yêu cầu việc triển khai các nhiệm vụ theo kế hoạch phải được tiến hành kịp thời, hệ thống, hiệu quả; bảo đảm hợp đồng liên kết trong thực hiện nhiệm vụ giữa các cơ quan có liên quan theo quyền thẩm định.

Các nhiệm vụ phải được xác định rõ nội dung, thực hiện tiến độ, cơ quan bảo trì, cơ quan phân phối. Đề cao trách nhiệm, chủ động của các cơ quan, đơn vị trong công việc xuất nội dung sửa đổi, xây dựng mới các nghị quyết của HĐND thành phố nhằm triển khai kịp thời các công việc chỉ đạo, quy định mới của Trung ương, Thành ủy, đáp ứng được yêu cầu nhà quản lý nước trên các lĩnh vực thẩm quyền của chính quyền thành phố.

Theo đó, có 3 nội dung được xác định trong kế hoạch. Đó là triển khai xây dựng, hoàn thiện hồ sơ dự thảo nghị quyết Hội đồng thành phố đối với các nội dung đề xuất xây dựng và quyết định bảo đảm đúng quy định pháp luật, quy chế làm việc của Thành ủy, Hội đồng, UBND, Nhà ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và chất lượng, yêu cầu tiến độ.

Trên cơ sở định hướng xây dựng Nghị quyết Hội đồng thành phố khóa XVI, giai đoạn 2022-2026, định kỳ vào năm tháng 1, UBND thành phố, các ban của HĐND thành phố rà soát, bổ sung, điều chỉnh các nội dung , đề xuất xây dựng đề nghị quyết định Thường trực Hội đồng thành phố (trong đó, cần xác định rõ những nội dung tổ chức lấy ý kiến ​​phản biện xã hội) để ban hành kế hoạch xây dựng Nghị quyết Hội đồng thành phố của năm đó .

Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch, nếu có những nội dung phát sinh theo công trình xây dựng luật của Trung ương hoặc làm tình hình thực tế của thành phố thì UBND thành phố, các ban của hội đồng thành phố. time report Thường trực Hội đồng thành phố để điều chỉnh, bổ sung vào kế hoạch xây dựng đề xuất quyết định năm cho phù hợp, hiệu quả.

Căn cứ kế hoạch này, Thường trực HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm chất lượng và tiến độ; phân quyền lãnh đạo UBND chịu trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo trực tiếp thực hiện; phối hợp cùng Thường trực HĐND thành phố và Ban Thường trực Khối các cơ quan Tổ chức quốc gia Việt Nam thành phố nhất là hệ thống nội dung đề xuất xây dựng quyết định cần tổ chức lấy ý kiến ​​phản biện xã hội.

Giao ban của Hội đồng thành phố và Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng thành phố phối hợp chặt chẽ với các cơ quan được UBND thành phố làm chủ trì tham mưu lập hồ sơ dự thảo Nghị quyết trong quá trình thực hiện hiện kế hoạch.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *