Giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo và sức mạnh chiến đấu của Đảng trên địa bàn

Rate this post

(Tiếp theo trước)

* NGUYỄN HỒNG TRÀ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy

Sự mạnh mẽ chuyển đổi từ bên trong

Cùng với các biến đổi phát triển kinh tế – xã hội, tình hình chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh; đội ngũ thành viên của tổ chức cơ sở (TCCSĐ), các bộ cấp trên địa bàn tỉnh có những biến đổi sâu sắc về giác ngộ chính trị, trình độ học tập, tâm trí, tình cảm… Trong những biến đổi He has many surface development, but also have a face, element un response. Lo ngại nhất là sự xuống cấp về đạo đức, đường sống.

Cuộc đấu tranh chống lại tư tưởng về nước sống trong xã hội hiện nay đang diễn ra hết sức gay cấn, phức tạp, nhất là trong tình hình chống dịch Covid-19. Công thức giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện lối sống trong sạch, lành mạnh là sai thức của cuộc sống chạy theo đồng tiền, sống xa hoa. Chính điều kiện đó hỏi cao đối với nâng cao năng lực lãnh đạo và sức mạnh chiến đấu của các cấp trên địa bàn tỉnh. Nếu không được nâng lên một mới trình độ, sẽ không trả lời người đứng đầu thực hiện nhiệm vụ chính của các bộ, bộ và nhu cầu nhận thức nhiều mặt của đội ngũ cán bộ, thành viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Trong những năm tới, xu hướng phát triển theo hướng dẫn và sự phát triển của đội ngũ cấp quản lý và cấp ủy viên ở Bình Phước sẽ ngày càng vận hành theo hoạt động là chủ yếu. Số lượng viên, nhất là đội ngũ chi ủy viên, bí thư, phó bí thư sẽ nhanh chóng an toàn về lượng và chất lượng. Ở các TCCSĐ, đội ngũ ngũ viên là những người lập kế hoạch, những bậc lão thành cách mạng ngày càng có nhiều vị trí cốt lõi trong phong trào tập trung, trong quá trình hình thành lý tưởng và hệ thống truyền thông; is source bổ sung kinh nghiệm sống và công việc cho thế hệ trẻ. Lực lượng trẻ sẽ có tri thức ngày càng cao, ngày càng được rèn luyện, thử thách và trưởng thành trong công việc thực thi. Cơ hội cho công ty phát triển mới sẽ nhiều hơn sức hấp dẫn của Đảng trong quần áo ngày càng nâng cao và chất lượng viên cũng được nâng lên làm chất lượng lao động được cải thiện từ chính sách ưu tiên trong hoạt động động của Đảng và Nhà nước. Chi bộ chất lượng, các bộ tiếp tục chuyển đổi tích cực làm sinh hoạt và hoạt động của chi bộ, các bộ đi vào nền nếp. Hình ảnh của ủy viên, niềm tin của nhân dân đối với Đảng ngày càng được nâng cấp và sự gắn kết giữa Đảng với nhân dân ngày càng được bảo mật. Đó là những sự thuận lợi để cố gắng kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức mạnh chiến đấu của các bộ, các bộ cấp trên địa bàn tỉnh giai đoạn hiện nay.

Các khách hàng tác động, khó tính toán

Tuy nhiên âm thanh, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch đối với nền tảng của Đảng, tổ chức và các đảng viên trong thời gian tới trên địa bàn Bình Phước nói riêng, cả nước nói chung sẽ quyết định liệt kê, tinh vi hơn, tác động theo chiều hướng gây khó khăn cho việc nâng cao năng lực, sức mạnh chiến đấu của các bộ, các bộ phận trên địa bàn tỉnh. Lợi ích của sự phát triển mạnh mẽ của internet, các thế lực thù địch đưa ra những thông tin xấu, độc quyền kích thích sự nghi ngờ, phủ định sạch trơn những giá trị của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh với những thông thường xuyên lỗi như chủ nghĩa Mác-Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh đã lạc hậu, không phù hợp với thời đại hiện nay và một công ty tư vấn, lý luận “Lạc hậu, lỗi thời” thì could not have a database to lãnh đạo nước phát triển khi thực tế khách hàng đã được thay đổi. Các chương trình chủ, sách chính của Đảng và Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực đều là âm thanh xuyên thủng, bóp méo. Mục đích của những âm thanh, thủ tục này là phủ nhận vai trò của lãnh đạo tuyệt đối về mọi mặt của Đảng, phủ nhận những thành tựu lớn, có nghĩa là lịch sử mà Đảng và nhân dân đạt được dưới sự lãnh đạo đạo của Đảng, từ đó làm cho nhân dân mất niềm tin vào Đảng và Nhà nước, cuối cùng là vượt qua chế độ ở nước ta.

Mặt khác, họ lấy những thành công của một số nước để so sánh, chê bai, phủ nhận thành quả, phê duyệt những hạn chế, yếu tố của Việt Nam mà không đề cập đến những khó khăn của đất nước để cùng nhau cố gắng and built. Thế lực thù địch, phản hồi cũng hết sức lợi dụng các sự kiện quan trọng liên quan đến vấn đề biên giới, lãnh thổ, tranh chấp biển Đông, ô môi trường hay những vấn đề liên quan đến công việc viện trợ bão lụt, phòng, chống Covid-19, công tác chống tham chiếu, cải tiến cách điều hành chính… cũng là những phản hồi đối tượng để lợi dụng tung tin thất thiệt trên các trang mạng xã hội gây hoang mang trong bàn luận . Qua đó, tạo nên sự hiểu nhầm của người dân, sự liên tục nghi ngờ vào cấp ủy, chính quyền của các cấp hòng hạ uy tín của bộ phận, phá vỡ khối liên kết trong Đảng, sự đồng thuận của xã hội, chia tách Đảng with the people. Thời gian đặc biệt gần đây, các làn sóng chống lại chúng ta tư tưởng chính thức nâng lên, có lúc chống đỡ. Nguyên nhân là do tình hình thế giới và khu vực có những người mới diễn biến; tình hình kinh tế – xã hội nước ta cạnh tranh thành công cũng xuất hiện những khó khăn và công thức mới; các tệ nạn xã hội như tham chiếu, hối lộ, ma thú, mại dâm … tiếp tục gia tăng; quan liêu bang, tham chiếu, lãng phí ở một số tạp chí riêng. Các thế lực thù địch và cơ hội phần tử hoạt động rất điên cuồng với nhiều đoạn mã và sách mới; vừa sử dụng lực lượng, phương tiện từ bên ngoài vừa tận dụng phát triển lực lượng ở trong nước để tạo ra “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, chống đối từ nội bộ, xã hội hóa, hòng pháp luật from inside. Nội dung các điểm quan trọng của chúng tôi vẫn là những chủ đề tự nhận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; phủ định con đường xã hội chủ nghĩa, định hướng xã hội chủ nghĩa; phủ nhận thành phần của mạng cách; Điểm khuyết tích hợp, tồn tại của chúng tôi; Bôi đen thực hiện, gieo hoài nghi, niềm tin của nhân dân và bộ phận, nhằm hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng.

Các bài tự luận của các thế lực thù địch và phần tử phản hồi, cơ hội chính trị tuy không mới nhưng nó được tung ra, truyền vào lúc này là hết sức độc hại, nguy hiểm, gieo rắc hoang mang, nghi ngờ, phân tâm, mất niềm tin trong nội bộ và “diễn biến tự động”, “tự động hóa”. Những âm thanh, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch đối với nền tảng tư tưởng của Đảng, tổ chức và nghị viên trên tác động mạnh và tiêu cực đến công ty xây dựng. Nó hỏi nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các bộ, các bộ cấp trên địa bàn tỉnh phải liên kết với “chú trọng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các thông tin bad tin, độc ”.

Xây dựng nền tảng tư tưởng vững chắc

Trước những diễn biến chung của thế giới, khu vực và tình hình chung của cả nước, trong thời gian tới, xin phép các cấp từ tỉnh đến cơ sở phải tập trung, chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung sau:

Đẩy mạnh công tác chính trị giáo dục, tư tưởng cho bộ ngũ sự, viên chức trước hết phải được bắt nguồn từ giáo dục, tuyên truyền của Đảng. Tổ chức học tập, nghiên cứu chỉ thị, quyết định, chủ trương, đường ngắn của Đảng phải thực sự bình thường, truyền đạt được khoa học, sáng tạo, thiết bị thực thi, quản lý viên để tạo nên sự việc. chuyển cực tích cực, niềm tin trong công thức làm việc cho đúng và hệ thống hoạt động. Theo dõi chặt chẽ, toàn bộ dự báo và kịp thời đưa ra những giải pháp đấu tranh mạnh mẽ, khoa học, có tổ chức để phản hồi, giải phóng thời gian trong nhận thức của bộ quản lý, bộ phận tạo mới nên thay thế giới quan, nhân sinh quan đúng trong Bộ trưởng, Ủy ban nhân dân.

Các tổ chức, chính sách từ tỉnh đến cơ sở khởi động chỉnh sửa tổ chức trạng thái, sinh hoạt ở một số nơi bị phạm vi; quy chế dân chủ còn nặng về hình thức, thiếu cơ chế thực hiện để thực hiện, thiếu khách quan, công tâm, thậm chí có tiêu cực dẫn đến trạng thái buông lỏng quản lý viên, kiểm tra trạng thái, giám sát hoạt động động viên chưa tốt; đấu tranh chống tiêu cực và xử lý công việc chưa lành, chưa mổ; Cap nhat ban tư tưởng chuyển đổi, chậm viên, thiếu đầy đủ; tư tưởng bảo vệ và con người có thể chống tiêu cực tốt… tạo nên tập đoàn, phân tích nhiều vấn đề, khác biệt, thiếu hệ thống nhất trong nhận thức, hành động. Vì vậy, khi gặp những vấn đề phức tạp dễ rơi, hoang mang, dao động, không chịu luyện, tu dưỡng, không tự phê bình và bình duyệt dần dần đánh giá chất lượng người dùng, người quản lý đảng dễ dàng bị dao động, mất phương hướng, mất lòng tin, để cho chủ nghĩa cá nhân trỗi dậy làm việc trên trang web tha hóa, biến chất.

Công tác kiểm tra, tự động phê bình và phê bình phải chặt chẽ, tiến trình bình thường, thận trọng, làm đến đâu chắc chắn, đạt được kết quả cụ thể, thực hiện tránh chế độ làm việc, hợp lệ chiếu. Khắc phục trạng thái xuê xoa, tình trạng thậm chí biến cuộc họp tự phê bình và phê bình thành ca tụng lẫn nhau, cũng như tình trạng lợi dụng để “đấu đá”, “hạ bệ” nhau với những động tác base not in. Người đứng đầu phải thể hiện vai trò tiên phong, gương mẫu và phải có người điều hành chủ quản mới có thể làm việc để quần chúng đóng góp, phê duyệt bộ quản lý, quản lý viên, phải kiểm tra trực tiếp những ý kiến ​​phê bình đúng. hệ thống quản lý, chế độ nâng cao kiểu “ngậm tiền ăn” hoặc thái độ bảo quản, muốn thu lợi nhuận bình quân để kích hoạt người khác, gây rối nội dung. Tự phê bình và bình duyệt phải có tinh thần tự giác rất cao, có tình yêu thương đồng chí thật sự và phải có dũng khí đấu tranh thẳng, chân tình để hiểu thêm bộ phận, có cơ sở để đánh giá bộ phận.

Tăng cường kiểm tra, giám sát Quản lý, Ủy ban nhân dân, triển khai thực hiện các vấn đề trong Đảng, thực thi công việc kê khai tài sản theo quy định; kê khai phải thực hiện trung gian và được khai báo ở nơi công tác và nơi cư trú; quy định về thẩm quyền, trách nhiệm cá nhân đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị và mối quan hệ với tập thể cấp ủy quyền, cơ quan, đơn vị bảo đảm nguyên tắc “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách ”. The center of the state life is notnown. , không xác định được cá nhân chịu trách nhiệm về việc cào bằng, không khuyến khích người đứng đầu có nhiệt tình, tâm huyết, nghĩ, việc làm; make up the thao tác trách nhiệm, di chuyển hoặc vận dụng quyền hạn để yêu cầu cá nhân lợi ích.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *