Edit quy định về lẻ hành trái phiếu doanh nghiệp

Rate this post

Nghị định 65/2022 / NĐ-CP sửa đổi quy định về mục tiêu trái phiếu phát hành nhằm tăng cường trách nhiệm và nghĩa vụ của doanh nghiệp phát hành trong việc sử dụng tiền thu từ phiếu phát hành đúng mục tiêu.

Theo đó, mục tiêu phát hành trái phiếu là để thực hiện các chương trình, đầu tư dự án, cơ cấu lại nợ của doanh nghiệp chính hoặc mục tiêu phát hành trái phiếu theo quy định của pháp luật chuyên ngành. Doanh nghiệp phải nêu cụ thể mục tiêu phát hành tại phương pháp phát hành và công bố thông tin cho nhà đầu tư đăng ký mua trái phiếu. Việc sử dụng vốn huy động từ phiếu trái hành của doanh nghiệp phải đảm bảo đích bảo mật theo phương pháp phát hành và nội dung công bố thông tin cho nhà đầu tư.

Rule bổ sung phát hành trái phiếu

Bên cạnh đó, Nghị định 65/2022 / NĐ-CP cũng bổ sung điều khoản 4 và điều khoản 5 Điều 5 về nguyên tắc phát hành và sử dụng trái phiếu. Cụ thể, đối với trái phiếu đã phát hành tại thị trường trong nước, doanh nghiệp chỉ được thay đổi điều kiện, điều kiện của trái phiếu quy định tại Điều 6 Nghị định này khi trả lời các quy định sau: a) Được cấp có thẩm quyền của doanh nghiệp phát hành thông tin; b) Được số người sở hữu trái phiếu đại diện từ 65% phiếu tổng số cùng loại đang lưu hành trở lên chấp thuận.

Thông tin về việc thay đổi điều kiện, phiếu trái điều khoản phải được doanh nghiệp phát hành công bố thông tin bất thường theo quy định tại Điều 22 Nghị định này.

Phiếu giá trị cũng được sửa đổi từ 100 đồng hoặc bội số của 100 đồng lên 100 đồng hoặc bội số của 100 triệu đồng. Cụ thể, Nghị định 65/2022 / NĐ-CP nêu rõ: Trái phiếu chào bán tại thị trường trong nước, định giá là 100 triệu đồng Việt Nam hoặc bội số của 100 triệu đồng Việt Nam.

Quy định rõ cách thức xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp

Nghị định 65/2022 / NĐ-CP bổ sung cách thức xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là đối tượng được phép đầu tư và giao dịch trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ.

Cụ thể, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là nhà đầu tư có năng lực tài chính hoặc có chuyên môn về chứng khoán theo quy định tại Điều 11 Chứng khoán. Tổ chức có trách nhiệm xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và tài liệu xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp thực hiện theo quy định tại Điều 4 và Điều 5 Nghị định số 155/2020 / NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 of Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số chứng khoán Luật và các sửa đổi văn bản, bổ sung, thay thế, ngoại trừ việc xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp quy định tại điểm d this.

Fptshop.com.vn do nhà đầu tư cầm quân có tối thiểu giá trị 02 Đồng tỷ được xác định bằng giá trị thị trường bình thường theo ngày của chứng khoán trong thời gian tối thiểu 180 ngày liền kề trước khi xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, không bao gồm giá trị vay giao dịch ký quỹ và chứng khoán giá trị thực hiện giao dịch mua bán lại. Fptshop.com.vn

Bổ sung quy định về người sở hữu trái phiếu đại diện

Nghị định 65/2022 / NĐ-CP bổ sung quy định về đại diện chủ sở hữu trái phiếu để tăng cường giám sát mục tiêu sử dụng vốn trái phiếu của doanh nghiệp phát hành cũng như tăng cường giám sát việc thực hiện các cam khác kết nối của doanh nghiệp phát hành.

Theo đó, đại diện chủ sở hữu trái phiếu thực hiện chế độ báo cáo cho Nhà chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán hàng quý, hàng năm và báo cáo trong trường hợp tổ chức phát hành. phạm vi ảnh hưởng đến quyền lợi của người sở hữu trái phiếu.

Đại diện chủ sở hữu trái phiếu có trách nhiệm tuân theo quy định của pháp luật chứng khoán và quy định tại Điều 14 Nghị quyết này khi cung cấp trái phiếu đại diện dịch vụ. Đồng thời, chịu sự quản lý, giám sát của Ban chứng khoán Nhà nước theo quy định. Trường hợp quy định của pháp luật khi cung cấp dịch vụ theo tính chất và mức độ phạm vi sẽ bị xử lý vi phạm chính theo quy định về việc xử lý vi phạm chính trong lĩnh vực chứng khoán và chứng khoán trường hoặc truy xuất trách nhiệm.

Edit the information timeout, tăng cường tính bạch

Nghị định 65/2022 / NĐ-CP sửa đổi một số quy định về thời hạn và nội dung công bố thông tin nhằm phục vụ những người vừa cập nhật vừa qua, đồng thời tăng cường tính minh bạch của doanh nghiệp phát hành trái phiếu và việc sử dụng vốn phát hành trái phiếu của doanh nghiệp.

Cụ thể, timeout công bố thông tin về kết quả chào bán trái phiếu được quy định rút từ 10 ngày xuống còn 5 ngày. Nghị định quy định: Chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán trái phiếu, doanh nghiệp công bố thông tin về kết quả của đợt chào bán cho các nhà đầu tư sở hữu trái phiếu và gửi nội dung công bố thông tin đến chứng khoán giao dịch. Nội dung công bố thông tin thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Trường hợp doanh nghiệp chào bán không thành công hoặc hủy đợt chào bán trái phiếu, chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc công việc phân phối trái phiếu, doanh nghiệp công ty thông tin và gửi nội dung công bố thông tin đến Sở chứng khoán giao dịch.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *